Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Tynnu sylw at lwyddiannau gwasanaeth llyfrgell mewn adroddiad

Mae asesiad ar lyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan Lywodraeth Cymru yn dweud fod y gwasanaeth wedi parhau i weithio'n dda, yn enwedig wrth ei gwneud hi'n haws i'r gymuned ddefnyddio'r gwasanaeth.

Mae'r adroddiad ar gyfer 2019-20 yn dweud fod gwasanaethau llyfrgell, sy'n cael eu darparu gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn wydn ac yn parhau i fodloni anghenion trigolion.

Cafodd llyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eu henwi fel y gorau yng Nghymru o ran bodlondeb cwsmeriaid, gyda'r mwyafrif o ddefnyddwyr yn dweud bod y dewis o lyfrau, gofal i gwsmeriaid, cyfleusterau TG a phopeth yn gyffredinol yn 'dda iawn' neu'n 'dda'.

Gwelwyd cynnydd yn nifer yr aelodau newydd, o 346 fesul bob 1,000 o'r boblogaeth yn 2018-19 i 377 yn 2019-20.

Cynyddwyd nifer y llyfrau i oedolion a phlant a ddefnyddiwyd hefyd. Gwelwyd 25% yn fwy o lyfrau i blant yn cael eu defnyddio ers 2017-18. Cafwyd gwared ar rwystrau i aelodau llyfrgelloedd hefyd. Cafwyd gwared ar ddirwyon, a chyflwynwyd proses ddiweddaru awtomatig ar ddeunyddiau.

Mae hefyd yn tynnu sylw at astudiaethau achos, yn cynnwys gwasanaeth cludo i'r cartref am ddim, Llyfrau ar Olwynion, sy'n dweud ei fod yn hanfodol i bobl gydag anableddau, cyflyrau iechyd neu salwch, a menyw a fanteisiodd ar sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar, sy'n dweud eu bod nhw wedi'i galluogi hi i wella ei llesiant, lleihau straen a chysgu'n well.

Er gwaethaf yr heriau mae cyfyngiadau Covid-19 wedi'u creu i wasanaethau llyfrgelloedd yng Nghymru, mae'r adroddiad yn dweud fod gwytnwch, proffesiynoldeb a gofal staff i'r cymunedau maent yn eu gwasanaethu wedi bod yn rhagorol.

Mae'r adroddiad yn trafod datblygu Llyfrgell newydd yn Neuadd Dref Maesteg yn y dyfodol, fydd yn rhoi cyfle i'r gymuned ymgysylltu ymhellach. Mae cynlluniau ar gyfer y llyfrgell yn cynnwys ardaloedd cyfarfod, ardaloedd i bobl ymlacio, mwy o nodweddion hygyrchedd a chyfle i ymwelwyr ddysgu mwy am hanes a threftadaeth Cwm Llyfni.

Mae gwelliannau hefyd wedi cael eu gwneud yn llyfrgell Porthcawl megis cynyddu maint ardal lyfrau'r plant, a chreu mwy o le i ddefnyddwyr bori drwy lyfrau a defnyddio adnoddau TG.

Dywedodd Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, sy'n rhedeg gwasanaethau llyfrgell ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: "Mae'r adroddiad cadarnhaol hwn gan Lywodraeth Cymru yn dangos y ffordd mae ein llyfrgelloedd yn parhau i arloesi ac ymdopi ag anghenion heriol ein defnyddwyr.

"Mae Awen yn edrych ymlaen at ddatblygu'r gwasanaethau llyfrgell rydyn ni'n eu darparu mewn adeiladau llyfrgell, ac yng nghartrefi pobl, ymhellach gyda'r cyngor.

Mae'r asesiad yn dangos pa mor bwysig yw gwasanaethau'r llyfrgell i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac rwy'n falch o weld eu bod nhw wedi cael eu henwi fel y gorau yng Nghymru ar gyfer bodlondeb cwsmeriaid.

Mae gwasanaethau wedi addasu i wynebu’r heriau a berir gan gyfyngiadau coronafeirws gyda gwasanaeth 'Archebu a Chasglu’ ar waith, yn ogystal â chludo llyfrau i gartrefi pobl nad ydynt yn gallu cyrraedd eu llyfrgell leol.

Wrth edrych at y dyfodol, mae’r cynlluniau ar gyfer llyfrgelloedd Maesteg a Porthcawl yn cynnwys datblygiadau newydd cyffrous a bydd y gwasanaeth yn parhau i gydweithio ag ysgolion lleol a bydd gwaith yn parhau i adeiladu ar y gwasanaeth llyfrgelloedd cartref, a ddylai gael effaith gadarnhaol ar unigolion a theuluoedd ynysig.

Dywedodd Claire Marchant, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae'r adroddiad llawn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Chwilio A i Y