Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Tymor ysgol yn dod i ben ar 18 Rhagfyr

Bydd pob ysgol ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cau ar ddydd Gwener, 18 Rhagfyr yn ôl y bwriad.

Fodd bynnag, y diwrnod olaf i fyfyrwyr chweched dosbarth fynychu'r ysgol yn gorfforol fydd dydd Gwener, 11 Rhagfyr.  Bydd ysgolion uwchradd yn darparu dysgu ar-lein i bob myfyriwr chweched dosbarth yn unig yn ystod yr wythnos sy'n dechrau dydd Llun, 14 Rhagfyr.

Bydd pob disgybl o oedran ysgol statudol, a'r rhai sy'n mynychu lleoliadau meithrin, yn mynychu'r ysgol hyd at, ac yn cynnwys, dydd Gwener, 18 Rhagfyr.

Gall rhieni a gofalwyr fod yn sicr bod y penderfyniad hwn wedi'i wneud yn dilyn trafodaethau helaeth gyda Llywodraeth Cymru, a sylwadau gan ysgolion ac undebau. Felly, mae pryderon pob parti wedi'u hystyried wrth wneud y penderfyniad pwysig hwn.

Bydd cau ysgolion fel y bwriadwyd yn wreiddiol ar 18 Rhagfyr yn sicrhau parhad dysgu i'n holl ddysgwyr. Hoffem ddiolch i'r holl rieni, gofalwyr a staff yn ein hysgolion am eu cefnogaeth barhaus. Mae holl staff yr ysgol, swyddogion awdurdodau lleol ac aelodau etholedig yn parhau i wneud popeth sy'n bosibl i flaenoriaethu anghenion diogelwch ac addysgol ein plant.

Dywedodd Charles Smith, aelod cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros addysg ac adfywio

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: "Mae'r misoedd diwethaf hyn wedi bod yn eithriadol o anodd ac mae'r amgylchiadau'n parhau i fod yn heriol i bob un ohonom.

"Mae ymdrechion aruthrol athrawon, staff ysgol, plant a phobl ifanc i gadw eu hunain, ei gilydd a'u cymunedau'n ddiogel wedi galluogi ein hysgolion i gael eu cadw ar agor yn ystod y cyfnod anodd hwn.

"Mae awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru am weld dull cydlynol, cyson a chlir yn cael ei ddefnyddio ledled y wlad. Rydym yn falch ein bod wedi gallu cytuno ar gynllun Cymru gyfan, sydd hefyd yn ystyried amgylchiadau lleol."

Ychwanegodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Ein blaenoriaeth o hyd yw sicrhau bod addysg yn parhau i bob plentyn a pherson ifanc sydd â chyn lleied o darfu â phosibl.

"Byddai Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn disgwyl i ysgolion weithredu fel arfer hyd at ddiwrnod olaf y tymor, ond wrth gwrs yn cydnabod y gellid ystyried bod symud i ddysgu o bell yn opsiwn arall am resymau iechyd a diogelwch cyhoeddus lleol eithriadol.

"Byddwn yn parhau i gynnal trafodaethau rheolaidd gydag awdurdodau lleol ac undebau ar y materion hyn fel yr ydym wedi'i wneud drwy gydol y pandemig."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y