Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trefniadau diweddaraf y pandemig ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd trefniadau newydd y pandemig ar waith o 6pm ddydd Gwener 4 Rhagfyr 2020 ledled Cymru, ynghyd â phecyn cymorth busnes gwerth £340m.

Mae'r mesurau newydd wedi cael eu dylunio i stopio lledaeniad coronafeirws yn dilyn cynnydd diweddar mewn achosion positif, a gofynnir i dafarndai, bariau, bwytai a chaffis i beidio â gwerthu alcohol yn gyfan gwbl. Mae'n rhaid iddynt gau erbyn 6pm, er bod modd iddynt barhau i ddarparu gwasanaeth tecawê.

Mae £340m ar gael i gefnogi busnesau sydd wedi cael eu heffeithio gan y newidiadau, ac mae atyniadau ymwelwyr ac adloniant dan do, megis sinemâu, neuaddau bingo, canolfannau chwarae meddal ac arcedau difyrion hefyd yn gorfod cau nes clywir yn wahanol.

Bydd yr arian yn cael ei rannu yn ddwy gronfa - Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau gwerth £160m, a chynllun grant penodol i sector gwerth £180m o dan y Gronfa Gwytnwch Economaidd.

Bydd y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau yn galluogi busnesau cymwys yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth a hamdden sy'n talu cyfraddau annomestig (NDR) i gael mynediad at grantiau hyd at £5,000.

Bydd busnesau sydd ddim yn y system NDR yn gallu parhau i wneud ceisiadau i awdurdodau lleol ar gyfer Grant Dewisol y Cyfyngiadau Symud, hyd at £2,000.

Bydd y cynllun grant penodol i sector o dan y Gronfa Gwytnwch Economaidd yn cefnogi busnesau lletygarwch, twristiaeth a hamdden. Gall busnesau bach a chanolig sy'n bodloni'r meini prawf dderbyn pecynnau cymorth amrywiol, gyda'r uchafswm wedi ei osod ar £100,000. Yn yr un modd, gall busnesau mwy sydd wedi eu lleoli yng Nghymru dderbyn cymorth ariannol i uchafswm o £150,000.

Wrth roi sylwadau ar y trefniadau newydd, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford: "Yn anffodus, mae’r feirws yn symud yn hynod o gyflym ar draws Cymru ac mae’n erydu’r cynnydd roedden ni wedi’i wneud yn ystod y cyfnod atal byr.

Mae angen inni nawr gymryd camau gyda’n gilydd fel cenedl i ddiogelu iechyd pobl ac arafu lledaeniad y coronafeirws."

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Ledled Cymru, amcangyfrifir y bydd oddeutu 60,000 o fusnesau gyda gwerth trethadwy o dan £150,000 yn elwa o'r gronfa cyfyngiadau, a bydd y gronfa gwytnwch yn cefnogi hyd at 8,000 o fusnesau, a 2,000 o fusnesau pellach o fewn cadwyni cyflenwi cysylltiedig.

"Cyhoeddir rhagor o wybodaeth am y cyllid a sut y gellir ei ddefnyddio ar wefan y cyngor a gwefan Busnes Cymru yn ystod y dyddiau nesaf.

"Ar hyn o bryd, mae'r cyngor yn disgwyl am gyfarwyddyd ar sut y dylid prosesu'r grantiau. Pan fydd hyn yn glir, byddwn yn eu gweithredu a sicrhau bod busnesau'n gallu derbyn y cymorth hwn cyn gyflymed ac effeithlon â phosib."

"Mae'n hanfodol ein bod ni hefyd yn helpu i atal lledaeniad coronafeirws drwy feddwl ddwywaith am ein gweithredoedd personol, a chymryd rhagofalon sylfaenol i leihau'r amlygiad iddo.

"Parhewch i gynnal pellhau cymdeithasol a dilyn gweithdrefnau hylendid dwylo, a gwisgwch orchudd wyneb pan mae'n ofynnol. Os ydych yn datblygu tymheredd uchel, peswch parhaus newydd, neu golli neu newid yn eich gallu i arogli neu flasu, trefnwch brawf a chychwynnwch hunanynysu.

"Mae cyfleuster profi symudol drwy ffenest y car ar gael saith diwrnod yr wythnos rhwng 9am-5pm ym maes parcio'r Neuadd Fowlio, Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr nes bydd rhybudd pellach.

"I ddefnyddio'r cyfleuster, byddwch angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru, a gallwch ddysgu mwy am y ffyrdd amgen i gael prawf Covid-19 ar dudalenau coronafeirws gwefan Llywodraeth Cymru, neu ffonio 119.

"Rydym yn wynebu cyfnod hanfodol o'r pandemig, a bydd y ffordd rydym yn ymddwyn nawr yn penderfynu a fydd angen cyfyngiadau pellach, felly gwnewch bopeth o fewn eich gallu i gadw chi eich hun, eich ffrindiau a theulu'n ddiogel."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y