Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trefniadau ar waith ar gyfer cefnogi ymweliadau awyr agored â chartrefi gofal

Mae cartrefi gofal preswyl ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gwneud trefniadau i gefnogi ymweliadau awyr agored i deuluoedd a ffrindiau weld ei gilydd wyneb yn wyneb.

Gan fod llawer o gartrefi yn cael eu cynnal gan ddarparwyr gofal annibynnol, gofynnir i deuluoedd a ffrindiau sydd am ymweld â'u hanwyliaid gysylltu â'r cartref gofal yn uniongyrchol i gael gwyboaeth am y trefniadau penodol sydd ar waith.

Cyfyngwyd ar ymweliadau â chartrefi gofal gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth mewn ymateb i bandemig y coronafeirws, er mwyn helpu i ddiogelu'r bobl sy'n byw yn y cartrefi, staff ac ymwelwyr.

Gan fod y cyfyngiadau symud yn cael eu codi’n rhannol bellach, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau newydd ar ymweliadau diogel â chartrefi gofal.

Dywedodd Phil White, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: "Rydym am ddiolch i deuluoedd am eu cefnogaeth a'u deallwriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn. Gwyddom fod yr ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn amser gofidus tu hwnt i'r rhai sydd wedi methu â gweld eu hanwyliaid wyneb yn wyneb.

"Drwy gydol pandemig y coronafeirws, mae'r staff mewn cartrefi gofal wedi gweithio'n ddiflino i sicrhau bod preswylwyr yn cael eu cadw'n ddiogel ac yn iach ac maent wedi bod yn cefnogi pobl i gadw mewn cysylltiad â'u hanwyliaid mewn amrywiaeth o ffyrdd – drwy alwadau ffôn, galwadau fideo, cardiau, lluniau ac e-byst.

"Mewn amgylchiadau lle mae'r anwyliaid wedi bod ar ddiwedd eu hoes, mae rheolwyr y cartrefi gofal wedi gadael i'r perthnasau agos ymweld drwy wisgo'r cyfarpar diogelu personol a argymhellir.

"Rydym yn croesawu'r canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ynghylch ymweliadau awyr agored ac rydym yn cefnogi darparwyr gofal annibynnol a'n gwasanaethau llety preswyl ein hunain wrth iddynt wneud trefniadau i hwyluso'r ymweliadau awyr agored mewn ffordd ddiogel. Mae'n hanfodol fod pobl yn cael eu cefnogi i gynnal eu perthynas â'u teuluoedd a'u ffrindiau.

"Mae pob darparwr gofal annibynnol yn gwneud trefniadau yn unol â'r canllawiau cenedlaethol, sy'n cael eu hadolygu'n rheolaidd gan Lywodraeth Cymru.

"Gan fod pob cartref wedi'i sefydlu'n wahanol, mae'r trefniadau yn debygol o fod yn wahanol ar draws cartrefi gofal felly anogwn deuluoedd a ffrindiau i siarad yn uniongyrchol â'r cartrefi i gael gwybodaeth ynghylch p'un a gaiff ymweliadau eu rheoli a sut y gwneir hynny.

"Wrth wneud pob ymdrech i hwyluso ymweliadau awyr agored lle mae'n ddiogel i wneud hynny, mae'n bwysig lleihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r feirws drwy ddiogelu pobl, ymwelwyr a staff."

Mae canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer darparwyr cartrefi gofal yn cynnwys sicrhau bod ymwelwyr a phreswylwyr yn ymwybodol o ofynion penodol ynghylch cadw pellter cymdeithasol a hylendid personol.

Ni chynhelir ymweliadau awyr agored os bydd gan unrhyw un sy'n byw neu sy'n gweithio yn y cartref gofal Covid-19.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y