Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trefniadau ar gyfer dychwelyd i'r ysgol ym mis Ionawr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau trefniadau ar gyfer staff a disgyblion sy’n dychwelyd i'r ysgol yn y Flwyddyn Newydd.

Bydd pob ysgol yn y fwrdeistref sirol yn defnyddio 4 a 5 Ionawr i asesu lefelau staffio, adolygu asesiadau risg a sicrhau bod yr ysgol yn amgylchedd diogel ar gyfer disgyblion.

Mae'n golygu, ar y ddau ddiwrnod yma, na fydd unrhyw ddysgwyr yn yr ysgol.

Ar 6, 7 ac 8 Ionawr, bydd holl ysgolion babanod, iau, cynradd ac ysgolion arbennig, gyda phlant oed cynradd, yn darparu cefnogaeth ar y safle ar gyfer plant gweithwyr allweddol a dysgwyr bregus.

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, diffinnir gweithiwr allweddol fel rhywun sy’n gweithio o fewn un o’r meysydd canlynol:

  • Iechyd
  • Gofal cymdeithasol
  • Gwasanaethau Tân ac Achub
  • Yr Heddlu
  • Gwasanaeth Ambiwlans
  • Addysg

Ni fydd unrhyw ddarpariaeth ar y safle/yn yr ysgol ar gyfer plant gweithwyr allweddol mewn unrhyw ysgol uwchradd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ystod yr wythnos sy’n dechrau Dydd Llun 4 Ionawr 2021. Fodd bynnag, bydd ysgolion uwchradd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn darparu cefnogaeth ar y safle ar gyfer dysgwyr bregus ar 6, 7 ac 8 Ionawr.

Bydd disgyblion a fydd yn dysgu gartref ar 6, 7 ac 8 Ionawr yn derbyn gweithgareddau dysgu ar-lein gan eu hysgolion.

O ddydd Llun, 11 Ionawr, bydd dysgwyr wedyn yn dechrau dychwelyd i’r ysgol. Bydd ysgol pob disgybl yn rhoi gwybod i’r rhieni a’r gofalwyr sut y bydd hyn yn digwydd ym mis Ionawr.

Wrth i ni gadarnhau’r trefniadau tymor newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf, hoffem ddiolch i’r holl rieni, gofalwyr a disgyblion am eu cefnogaeth ac amynedd parhaus yn ystod blwyddyn anodd iawn.

Ein disgwyliad yw bod cymaint o’r dysgwyr â phosib yn cael eu haddysgu ar y safle, mor gyflym ac mor ddiogel â phosib yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 11 Ionawr.

Dywedodd Charles Smith, aelod cabinet y cyngor dros addysg

Bydd parseli bwyd yn parhau ar gyfer disgyblion sy’n gymwys ar gyfer prydau bwyd am ddim gyda danfoniadau’n cychwyn ar ddydd Llun 4 Ionawr.  Bydd manylion pellach y diwrnodau dosbarthu yn cael eu cadarnhau yn fuan ar ôl y Nadolig.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y