Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trawsnewid safle diwydiannol yn noddfa i fywyd gwyllt

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cefnogi Cyngor Cymunedol Ogwr i drawsnewid safle golchfa lo ym Mro Ogwr yn noddfa i natur a bywyd gwyllt.

Gwnaed sawl cais llwyddiannus am grantiau gan y cyngor cymunedol a Thîm Datblygiad Gwledig yr awdurdod lleol, Reach, i ddatblygu safle Golchfeydd Ogwr yn ardal a fyddai’n gweithredu er budd y gymuned leol.

Cyllidodd Reach werthusiad cychwynnol ar gyfer y safle Golchfeydd a nododd botensial gwaith a ffynonellau cyllid. Yna gwnaethant weithio gyda thîm cefn gwlad y cyngor er mwyn gwneud cais am gyllid, cydlynu gwaith safle ac ymgymryd â’r ceisiadau grant.

Ymhlith y grantiau, sicrhawyd £45,250 o gyllid ‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’ Llywodraeth Cymru. Canolbwyntiodd y prosiect ar annog bioamrywiaeth ym Mro Ogwr trwy reoli, adfywio a chreu cynefin.

Roedd hyn yn ymwneud â gwella cynefinoedd ar gyfer infertebratau, yn enwedig peillwyr, trwy reoli prysgwydd ar y safle a chreu ardal ar wahân ar gyfer bywyd gwyllt. Mae’r cynefin gwell eisoes wedi dod yn gartref i nifer o infertebratau prin iawn ar domenni’r lofa. Ers cwblhau’r gwaith, mae un o’r Rhywogaethau Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Cymru, y Wenynen Lwydfrown, wedi cael ei gweld ar y safle.

Mae coed brodorol a glaswelltir blodeuog wedi eu plannu mewn ardal arall ac mae postyn gwenyn dau fedr o uchder wedi ei osod er mwyn denu gwenyn unigol. Mae deugain o flychau adar ac ystlumod hefyd wedi cael eu gosod ar draws y safle.

Dyfarnwyd £50,000 o gyllid ychwanegol i’r prosiect gan Dasglu Rhanbarthol y Fro ar gyfer darpariaeth llwybrau, meinciau a gwaith celf ar y safle. A dyfarnwyd £4,700 i’r cyngor cymunedol hefyd mewn Cyllid Loteri Treftadaeth ar gyfer sefydlu Codau QR a datblygiad map i greu llwybr treftadaeth.

Mae ystafell ddosbarth awyr agored ac ardal bicnic hefyd wedi cael eu sefydlu ar safle’r Golchfeydd, a gaeodd yn 1986.

Mae wedi bod yn wych gweld y safle diwydiannol hwn yn cael ei drawsnewid yn llecyn hyfryd, gyda’r gobaith y bydd o werth gwirioneddol i’r gymuned, lle i ymlacio a mwynhau’r awyr agored.

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i’r holl dimau oedd yn rhan o’r gwaith am eu rôl wrth sicrhau’r cyllid a wnaeth y prosiect hwn yn bosibl.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y