Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Timau Gorfodaeth ar y Cyd wedi eu sefydlu ar draws De Cymru

Mae Heddlu De Cymru a'r saith awdurdod lleol yn Ne Cymru wedi sefydlu Timau Gorfodi ar y Cyd er mwyn parhau i gefnogi'r ymdrechion a wneir ar y cyd i arafu lledaeniad y Coronafeirws.

Bydd y Timau Gorfodi ar y Cyd, sy'n cynnwys swyddogion yr heddlu a swyddogion cynghorau, yn cymryd camau yn erbyn unigolion, busnesau a safleoedd trwyddedig y mae'n amlwg nad ydynt yn cydymffurfio â'r rheoliadau neu sy'n eu torri dro ar ôl tro.

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Andy Valentine, sy'n arwain ymateb Heddlu De Cymru i COVID-19: “Drwy gydol y pandemig hwn, mae ein dull plismona wedi cynnwys esbonio'r rheolau, annog pobl i gydymffurfio â nhw a defnyddio camau gorfodi pan fetho popeth arall.

“Bydd hynny yn parhau, ac er ein bod wedi cael pwerau ychwanegol gan Lywodraeth Cymru a bod y Timau Gorfodi ar y Cyd wedi cael eu sefydlu, byddwn yn parhau i sicrhau bod ein dull o orfodi yn gymesur.

“Ond i'r bobl a'r busnesau sy'n parhau i anwybyddu'r rheolau, mae ein neges yn glir: Mae angen i chi wneud y peth iawn i atal lledaeniad y Coronafeirws yn ein cymunedau, ac os byddwch yn dangos diffyg ystyriaeth amlwg tuag at y rheolau, dylech ddisgwyl i'r heddlu neu ein hasiantaethau partner gymryd camau gorfodi.”

Dywedodd y Cynghorydd Rob Jones, Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot a llefarydd CLlLC dros Ddiogelwch Cymunedol: “Rydym yn croesawu sefydlu'r Timau Gorfodi ar y Cyd, ac yn hyderus y bydd yr adnodd ychwanegol hwn yn cryfhau'r gwaith partneriaeth, sydd wedi bod yn hanfodol wrth ymateb i'r pandemig, ymhellach.

“Gallwn weld y buddion yn ymarferol eisoes yng Nghastell-nedd Port Talbot, gydag ymweliadau gan y Tîm Gorfodi ar y Cyd y penwythnos diwethaf yn arwain at gyflwyno dau hysbysiad gwella i leoliadau nad oeddent yn cydymffurfio.

“Er mwyn arafu lledaeniad y feirws, mae'n hollbwysig nad yw'r bobl sy'n torri'r rheolau yn tanseilio ymdrechion y mwyafrif o bobl a busnesau sy'n gwneud popeth o fewn eu gallu i gadw ein cymunedau'n ddiogel.”

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae ein timau gorfodi wedi ymgymryd â chylch gwaith llawer ehangach na'r arfer, gan sicrhau bod rheoliadau newydd yn cael eu bodloni, a helpu i leihau'r risg o amlygiad i'r Coronafeirws gymaint â phosibl.

Fel rhan o'r rôl hon, rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda Heddlu De Cymru a busnesau, gan roi cyngor a chymorth, a chyflwyno hysbysiadau gorfodi am achosion o ddiffyg cydymffurfio pan fetho popeth arall.

Ychwanegodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, cadeirydd cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir

Ychwanegodd y Cynghorydd Patel, sydd hefyd yn aelod cabinet ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros genedlaethau'r dyfodol a llesiant: “Mae gweithgareddau wedi'u targedu gan yr heddlu a swyddogion gorfodi wedi dangos bod y mwyafrif helaeth o fusnesau wedi rhoi'r mesurau angenrheidiol ar waith, a dim ond ychydig sydd wedi cael hysbysiadau i wella neu gau.

“Mae wedi bod yn flwyddyn hynod o heriol - hoffem ddiolch i fusnesau am eu hymdrechion parhaus i sicrhau bod eu staff a'u cwsmeriaid mor ddiogel â phosibl, a hoffem hefyd atgoffa'r rheini sy'n methu â sicrhau bod y rheoliadau'n cael eu dilyn, y byddwn yn cymryd camau gorfodi.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y