Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Tîm cofrestrwyr yn dathlu Diwrnod Cenedlaethol Cofrestrwyr cyntaf y DU

Mae tîm cofrestrwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (BCBC) wedi dod at ei gilydd i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Cofrestrwyr cyntaf y DU.

Nod y digwyddiad yw dathlu pawb sy'n gweithio'n galed i gofrestru genedigaethau, marwolaethau, priodasau a Phartneriaethau Sifil yn ogystal â diolch iddynt am eu hymdrechion parhaus yn ystod pandemig y coronafeirws.

Dathlodd tîm cofrestrwyr BCBC gyda choffi neu sgwrs fideo o bellter cymdeithasol i fyfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf sydd wedi eu gweld yn ymgymryd â heriau'r pandemig yn ogystal â symud swyddfa.

Yn ogystal â'u dyletswyddau statudol, mae'r tîm wedi bod yn cynnig gwasanaeth sganio ID Cynllun Setliad yr UE ar gyfer dinasyddion Ewropeaidd sy'n byw ledled de Cymru.

Symudodd y tîm i'r Swyddfeydd Dinesig yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Gorffennaf y llynedd ac adeiladodd bagoda prydferth i greu y man perffaith ar gyfer cyplau sydd newydd briodi i dynnu lluniau.

Ers y symud, mae'r tîm wedi ymgymryd â dros 250 o briodasau ac mae mwy i’w disgwyl yn y misoedd nesaf.

Dywedodd Jodie Absalom, y Cofrestrydd Arolygol: "Rydym mor brysur ag erioed.

"Gallwn wneud 10-15 priodas yr wythnos ac rydym yn disgwyl i'r misoedd nesaf fod yn brysur iawn, iawn. Mis Awst eleni fydd y prysuraf rydym wedi’i weld ers amser maith, ond rydym yn barod ar gyfer yr her.

Mae pobl wrth eu bodd â'r pagoda newydd. Buom yn gweithio'n agos iawn gyda'r adeiladwyr i sicrhau ei fod yn iawn. Mae ganddo hefyd system wrthsain, sy’n tawelu sŵn ceir ar y ffordd. Dyma'r peth cyntaf y mae pobl yn ei weld, felly roedd yn rhaid iddo edrych yn dda, ac mae wirioneddol yn edrych yn dda.

"Rydym yn gweithio'n wahanol iawn i'r ffordd yr oeddem yn gweithio cyn Covid.

"Ac rydym wedi gweithio'n eithriadol o galed i glirio'r ôl-groniad. Rydym wedi newid y ffordd rydym yn gwneud pethau felly er enghraifft, gellir cofnodi marwolaethau dros y ffôn nawr heb orfod cyfarfod wyneb yn wyneb. Mae hynny wedi bod yn ddefnyddiol iawn i ni ac mae hefyd yn golygu y gall pobl gofrestru marwolaethau eu hanwyliaid o dramor heb orfod teithio yma i wneud hynny.

"Gyda genedigaethau, rydym yn gweithio'n galed i sicrhau ein bod yn clirio'r tri mis o ôl-groniad a oedd gennym ac rydym wedi dod i drefn â hynny nawr."

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i'r tîm o gofrestrwyr am eu holl waith caled dros gyfnod eithriadol o anodd.

Rydym yn croesawu’r Diwrnod Cenedlaethol Cofrestrwyr cyntaf, gan roi cyfle i ddathlu a chydnabod yr holl waith anhygoel y mae'r tîm cyfan yn ei wneud o ddydd i ddydd.

Cynhorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedelethau'r Dyfodol
Tîm swyddfa gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr Gorffenaf 2021

Chwilio A i Y