Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Taliadau uwch ar gyfer ailgylchu gwastraff gardd

Bydd unrhyw arddwyr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy'n cofrestru ar gyfer casgliadau ailgylchu gwastraff gardd eleni cyn dydd Llun 1 Ebrill yn cael gostyngiad ar y gwasanaeth tymhorol.

Mae'r gwasanaeth, a gynigir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth â Kier, yn ei gwneud yn bosibl ailgylchu gwastraff gardd gan gynnwys planhigion, blodau, chwyn, glaswellt, dail a thoriadau cloddiau.

Bydd casgliadau eleni'n dechrau ddydd Llun 18 Mawrth ac yn parhau drwy gydol y prif dymor tyfu tan ddydd Gwener 15 Tachwedd. Bydd y preswylwyr sy'n cofrestru cyn dydd Llun 1 Ebrill yn talu'r pris rhatach o £28 fesul cartref a bydd preswylwyr sy'n 60 oed neu'n hŷn yn talu £24.

O ddydd Llun 1 Ebrill ymlaen, bydd y ffi gyffredinol yn codi i £38.30 a bydd y ffi ostyngol yn cynyddu i £34.30.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno ar y taliadau newydd ar ôl i gynnydd arfaethedig yn y prisoedd gael cefnogaeth preswylwyr lleol yn yr ymgynghoriad ar y gyllideb yr hydref diwethaf.

O blith y 2,349 o bobl a atebodd y cwestiwn ynghylch y taliadau i ailgylchu gwastraff gardd, dywedodd 69 y cant y byddent yn fodlon talu mwy am y gwasanaeth a chytunodd 31 y cant y byddent yn fodlon talu £38.30 am y gwasanaeth gan y byddai'n creu £50,000 ychwanegol bob blwyddyn y gallai’r cyngor ei wario ar wasanaethau rheng flaen eraill.

Hefyd, canfu'r ymgynghoriad ar y gyllideb fod 72 y cant o'r ymatebwyr yn fodlon talu mwy am gasgliadau gwastraff swmpus er mwyn creu mwy o refeniw ar gyfer gwasanaethau eraill. O ganlyniad i hynny, o ddydd Llun 1 Ebrill ymlaen, bydd casglu tair eitem yn costio £20 (cynnydd o £5 o'r taliad presennol, sef £15) a bydd pob eitem ychwanegol yn costio £5.20 (cynnydd o 20c o'r taliad presennol, sef £5). Bydd y cynnydd yn y taliadau casglu gwastraff swmpus yn creu £20,000 ychwanegol bob blwyddyn i'w wario ar wasanaethau eraill y cyngor.

Y ffordd fwyaf cyfleus i gartrefi gofrestru ar gyfer casgliadau ailgylchu gwastraff gardd, neu i drefnu casgliadau gwastraff swmpus, yw ar-lein ar borth gwe Kier Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd hanner cant o'r ymgeiswyr ar-lein ar gyfer casgliadau ailgylchu gwastraff gardd yn cael eu dewis ar hap i gael gwasanaeth am ddim yn 2019. Neu fel arall, gall preswylwyr gofrestru a thalu dros y ffôn drwy alw 01656 643643 (a dewis opsiwn 2).

Gofynnir i ni yn aml pam mae'n rhaid i breswylwyr dalu am y cynllun ailgylchu gwastraff gardd. Gan nad oes gardd gan bob cartref yn y fwrdeistref sirol, credwn ei bod yn decach gwneud y gwasanaeth yn ddewisol fel mai dim ond y cartrefi sydd am gael y casgliadau sy'n gallu dewis talu amdanynt.

Cyflwynodd yr ymgynghoriad ar ein cyllideb y penderfyniadau ariannol anodd sy'n ein hwynebu yn sgil cyni. Er nad ydym am i'n preswylwyr dalu mwy am unrhyw wasanaethau, cytunodd mwyafrif yr ymatebwyr i'r arolwg y byddent yn fodlon talu mwy am gasgliadau gwastraff gardd a gwastraff swmpus pe bai'n golygu y byddai mwy o arian yn cael ei wario ar wasanaethau pwysig eraill y cyngor, fel gofal cartref ar gyfer ein poblogaeth sy'n heneiddio.

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Unwaith y caiff y taliad ar gyfer y casgliadau gwastraff gardd ei gadarnhau, bydd cartrefi'n cael dau fag y gellir eu hailddefnyddio yn ogystal â manylion pryd y caiff eu bagiau eu casglu. Bydd unrhyw gwsmeriaid sy'n dychwelyd sy'n honni nad oes angen rhagor o fagiau newydd arnynt yn cael calendr sy'n dangos pryd bydd eu casgliadau.

Mae'r ffi danysgrifio'n talu am gasglu dau fag gwastraff gardd – mae gan unrhyw gartref a hoffai roi rhagor o fagiau gwastraff gardd allan bob pythefnos y dewis o dalu £5 yn ychwanegol fesul bag ychwanegol.

Bydd yr holl wastraff gardd a gesglir yn y fwrdeistref sirol yn mynd i gwmni lleol, Cowbridge Compost, a'i droi'n wrtaith compost. Cofrestrodd ychydig dros 4250 o gartrefi i'r casgliadau yn 2018, a arweiniodd at ailgylchu mwy na 650 o dunelli o wastraff gardd yn hytrach na mynd i safle tirlenwi.

Chwilio A i Y