Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Taliadau hunanynysu'n ymestyn i rieni a gofalwyr

Mae cynllun gan Lywodraeth Cymru, sy'n cynnig taliad gwerth £500 yn ystod cyfnod o hunanynysu, yn cael ei ymestyn er mwyn cynnwys rhieni a gofalwyr plant sydd wedi derbyn cyfarwyddyd i hunanynysu.

Gall trigolion bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd ar incwm isel, nad ydynt yn gallu gweithio oherwydd y dywedwyd wrthynt am hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu am hyd at 14 diwrnod, wneud cais am gymorth ariannol.

Bellach, mae'r cynllun wedi cael ei ymestyn i gefnogi rhieni neu ofalwyr sy'n colli incwm oherwydd nad ydynt yn gallu gweithio wrth ofalu am blant na all fynd i'r ysgol, na'u lleoliad gofal plant arferol, oherwydd Covid-19.  

Y meini prawf cymhwysedd ar gyfer y taliad yw:

  • Mae eich plentyn yn mynychu ysgol neu leoliad gofal plant hyd at, a gan gynnwys, Blwyddyn 8 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion cymhleth ychwanegol);
  • Gofynnwyd i'r plentyn hunanynysu o ganlyniad i gynnydd cyflym mewn achosion mewn ysgol, lleoliad gofal plant neu addysg bellach, ac mae wedi derbyn hysbysiad ffurfiol gan yr ysgol, lleoliad gofal plant neu addysg bellach: ac
  • Mae rhieni neu ofalwyr yn bodloni meini prawf y prif gynllun, sef eu bod mewn gwaith neu'n hunangyflogedig; ddim yn gallu gweithio gartref ac yn colli incwm o ganlyniad i hynny; a (yr ymgeisydd neu ei bartner) maent yn derbyn Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymorth Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.

Mewn amgylchiadau eithriadol, bydd taliadau dewisol hyd at £500 ar gael i breswylwyr cyflogedig eraill nad ydynt yn cael unrhyw fudd-daliadau ond sy'n hunan-ynysu ac mewn perygl o galedi ariannol.

Gall preswylwyr wneud cais am y taliadau gan ddefnyddio ffurflen ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a fydd ar gael o ddydd Llun 14 Rhagfyr.

Dywedodd arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David: "Bydd yr estyniad yn galluogi rhieni a gofalwyr i ymgeisio am y taliad o £500, i leddfu unrhyw galedi ariannol a'u cefnogi nhw i ofalu am eu plant. Bydd hefyd yn cefnogi ymdrechion ehangach ysgolion a gwasanaethu eraill i reoli lledaeniad y feirws.

"Mae'n bwysig bod trigolion y gofynnir iddynt hunanynysu yn gwneud hynny er mwyn helpu i dorri'r broses o drosglwyddo Covid-19. Bydd rhai yn colli incwm wrth wneud hyn, felly bydd y cynllun cymorth yn cynorthwyo'r bobl sy'n wynebu pwysau ariannol os gofynnir iddynt aros gartref."

Os na allwch gael mynediad at y ffurflen Taliad Cymorth Hunan-ynysu ar-lein, gallwch ffonio 01656 643643 am gyngor.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y