Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Taliadau ar gael i breswylwyr y dywedir wrthynt am hunan-ynysu

Gall trigolion bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr nad ydynt yn gallu gweithio oherwydd y dywedir wrthynt am hunan-ynysu am hyd at 14 diwrnod wneud cais am gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Bydd taliad penodol o £500 ar gael i bobl y gofynnir iddynt hunan-ynysu ers Hydref 23 oherwydd eu bod wedi profi'n bositif am Covid-19 neu oherwydd eu bod wedi'u hadnabod yn gyswllt agos gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) GIG Cymru.

Mae'r taliad ar gael i bobl ar incwm isel nad ydynt yn gallu gweithio gartref ac a fyddai'n colli incwm oherwydd eu bod yn hunan-ynysu. Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i bobl fod yn hunanynysu a derbyn Credyd Cynhwysol neu fudd-dal penodol arall.

Mewn amgylchiadau eithriadol, bydd taliadau dewisol hyd at £500 ar gael i breswylwyr cyflogedig eraill nad ydynt yn cael unrhyw fudd-daliadau ond sy'n hunan-ynysu ac mewn perygl o galedi ariannol.

Gall preswylwyr wneud cais am y taliadau gan ddefnyddio ffurflen ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a fydd ar gael o 3pm ddydd Llun, 16 Tachwedd.

Bydd y cyllid hanfodol hwn yn rhoi rhywfaint o ryddhad i breswylwyr ar incwm isel sy'n cael trafferth yn ariannol ar ôl cael gwybod bod rhaid iddynt hunan-ynysu.

Mae'n bwysig bod trigolion y gofynnir iddynt hunan-ynysu wneud hynny i helpu i dorri'r broses o drosglwyddo Covid-19 yn eu cymunedau ond i rai, gallai olygu colli incwm. Bydd y cynlluniau cymorth newydd hyn yn cynorthwyo'r rhai sy'n wynebu pwysau ariannol os gofynnir iddynt aros gartref.

Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David

Gall ymgeiswyr wneud cais ar ran rhywun arall ond rhaid talu'r taliad i gyfrif yn enw'r person y mae'r cais yn cael ei wneud ar ei ran. Gall pobl yn yr un tŷ wneud cais unigol os ydynt yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd.

Rhaid i breswylwyr cymwys wneud cais hyd at 14 diwrnod ar ôl i'w cyfnod hunan-ynysu ddod i ben. Nid yw'r cynllun yn cynnwys pobl sydd ond yn cael gwybod y dylent hunan-ynysu drwy ap Covid-19 y GIG; neu'n hunan-ynysu ar ôl dychwelyd i'r DU o dramor, oni bai eu bod wedi profi'n bositif am goronafeirws neu wedi cael gwybod y dylent aros gartref a hunan-ynysu gan TTP.

Os na allwch gael mynediad i'r ffurflen Taliad Cymorth Hunan-ynysu ar-lein, gallwch ffonio 01656 643643 am gyngor.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y