Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Taliad Costau Byw gwerth £150

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £152m i ddarparu taliad cost-byw o £150 i aelwydydd cymwys a £25m i gynnig cymorth dewisol at ddibenion eraill sy'n gysylltiedig â chostau byw.

Bwriad y cynlluniau yw cynnig cymorth wrth i Gymru adfer ar ôl y pandemig a chefnogi aelwydydd i ymdopi ag effaith costau ynni cynyddol a chostau cynyddol eraill. 

 

Cymhwysedd

Bydd aelwydydd yn gymwys am y taliad hwn os: -

  • Oeddynt yn derbyn cymorth drwy Gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor ar 15 Chwefror 2022, waeth beth fo'r band prisio y lleolir eu heiddo ynddo.

Neu

Os yw aelwyd yn meddiannu eiddo ym Mandiau A i D y dreth gyngor, ac:

  • Roeddynt yn atebol am y dreth gyngor ar eiddo ar 15 Chwefror 2022;
  • Heb dderbyn eithriad
  • Yn meddiannu eiddo ar 15 Chwefror 2022 ac ar ddyddiad penderfynu ar y dyfarniad;
  • Yn byw yn yr eiddo fel eu prif breswylfa;
  • Yn gyfrifol am dalu'r biliau cyfleustodau a biliau cysylltiedig rheolaidd eraill ar gyfer yr eiddo. Bydd awdurdodau lleol sy'n gweinyddu'r cynllun yn cymryd yn ganiataol, yn rhesymol, bod aelwyd(ydd) sy'n atebol i dalu'r dreth gyngor hefyd yn gyfrifol am dalu'r bil cyfleustodau a biliau rheolaidd eraill. 

Mae aelwydydd sy'n byw mewn eiddo sy'n denu gostyngiad band addasiad anabledd yn gymwys i gael taliad dan yr amgylchiadau canlynol. e.e. mae eiddo sydd wedi'i brisio fel Band E ond sy'n cael gostyngiad band addasiad anabledd i Fand D yn gymwys.

 

Taliadau

Mae pob aelwyd wedi’i gyfyngu i un taliad o £150 yn unig

Bydd taliad yn cael ei wneud yn awtomatig i’r rheiny sy’n bodloni’r meini prawf ac sy’n talu drwy ddebyd uniongyrchol ar hyn o bryd, neu os ydynt wedi cyflwyno eu manylion banc yn flaenorol ar gyfer y taliad tanwydd gaeaf er enghraifft.

Ar gyfer y rheiny nad oes manylion banc wedi’u cadw, bydd yn ofynnol i'r unigolyn sy’n atebol am y dreth gyngor lenwi ffurflen gofrestru er mwyn cynnig y wybodaeth ofynnol i'r awdurdod er mwyn prosesu’r taliad.

 

I gyflymu’r broses, dewiswch dalu’ch treth gyngor drwy ddebyd uniongyrchol.

Gallwch greu Fy Nghyfrif neu fewngofnodi i’ch cyfrif presennol drwy fynd i’r dudalen fewngofnodi.

Unwaith y byddwch wedi sefydlu a mewngofnodi, gallwch ddefnyddio ein tudalen gymorth i’ch helpu i gofrestru eich treth gyngor a gallwch ddewis “Talu drwy/Addasu Debyd Uniongyrchol” o’r opsiynau.

Os cewch unrhyw anawsterau wrth ddefnyddio Fy Nghyfrif oherwydd problem hygyrchedd, cysylltwch â myaccountsupport@bridgend.gov.uk

 

Noder: Bydd taliadau’n dechrau cael eu cyflwyno yn ystod mis Ebrill 2022. 

Peidiwch â chysylltu â ni ynghylch hyn oherwydd fe all achosi oedi wrth brosesu eich taliad.

   

Chwilio A i Y