Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Tai cymdeithasol hygyrch yn cael eu hadeiladu ym Mhen-y-bont ar Ogwr diolch i bartneriaeth

Mae dau fyngalo hygyrch newydd wedi cael eu hadeiladu ym Melin Wyllt, Pen-y-bont ar Ogwr, gan Linc Cymru (Linc), darparwr gofal a chymdeithas tai de Cymru.

Wrth weithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cymru, mae Linc wedi gallu cynnig datrysiadau tai cymdeithasol ar gyfer pobl anabl, sydd wedi profi digartrefedd yn y fwrdeistref sirol.

Dyfarnwyd cyllid i adeiladu byngalos dwy ystafell wely i Linc gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’i Rhaglen Cam 2 Digartrefedd, a lansiwyd ym mis Mai 2020, gyda'r nod o gynnig llety parhaol i unigolion a gafodd lety brys yn ystod ton gyntaf y pandemig COVID-19.

Gan ddefnyddio ychydig yn llai na’r £400,000 o gyllid a ddyfarnwyd, prynodd Linc bum tŷ adfeiliedig a oedd gynt wedi'u datblygu'n ar lain o dir ym Melin Wyllt a throsi'r eiddo yn unedau dwy ystafell wely, gyda chynlluniau i adeiladu’r unedau byngalo yn ddiweddarach y flwyddyn honno.

Yn ogystal â chynnig ffordd hygyrch o fyw, mae’r ddau fyngalo hefyd wedi’u gosod â phaneli solar a batris storio ynni, sy’n golygu eu bod yn gartrefi gwyrddach sy’n fwy effeithlon o ran ynni.

Bydd y prosiect tai cymdeithasol yn cael ei reoli ar y cyd ag Wallich, ac mae disgwyl i’r byngalos ddechrau croesawu tenantiaid fis nesaf.

Dywedodd Sian Diaz, Cyfarwyddwr Datblygiad Linc: “Mae angen brys ar gyfer cartrefi fforddiadwy o safon ledled Cymru, ac rydym yn falch o fod wedi gweithio ochr yn ochr â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Wallich a Llywodraeth Cymru i gynnig cartrefi ar gyfer pobl leol.

 “Mae gallu defnyddio pum cartref gwag unwaith eto yn ganlyniad gwych, ac rydym wedi gallu gwneud y mwyaf o’r lle sydd ar gael i adeiladu cartrefi ychwanegol, hygyrch a deniadol i unigolion sydd eu hangen.

“Yn Linc, rydym yn credu mewn creu’r amgylchedd cywir er mwyn galluogi pobl i ffynnu, a gobeithiwn y bydd y cartrefi hyn yn cynnig rhywle i'r trigolion deimlo’n ddiogel ac yn hapus.”

Dyma enghraifft dda iawn o bartneriaid yn cydweithio’n effeithiol er mwyn cynnig llety hygyrch i bobl y mae angen tai arnynt. Gan weithio â Linc, Wallich a Llywodraeth Cymru, rydym wedi gallu ymateb i angen cynyddol yn y fwrdeistref sirol am lety sy’n addas ar gyfer pobl anabl. Mae'r byngalos yn olau a modern tu hwnt, a byddant yn gartref dros dro gwych i deuluoedd sy'n aros am lety mwy parhaol.

Cynghorydd Dhanisha Patel

Yr hyn a welwch yn Clos Quarell yn dod ar-lein heddiw, yw pa mor bwysig yw hi i'r safle hwn gael ei ddefnyddio eto, ac ers cael fy ethol yn 2017, rwyf wedi hyrwyddo defnyddio eiddo gwag unwaith eto, ac mae'n wych gweld bod y safle adfeiliedig hwn a brofodd fethiant bellach yn cael ei ddefnyddio eto ac wedi ychwanegu gwerth i'r gymuned.

Cynghorydd Stuart Baldwin

Dyma enghraifft wych o weithio mewn partneriaeth rhwng y cyngor, Linc, Wallich a Llywodraeth Cymru gydag agenda a rennir o gynnig cyn nifer o gartrefi newydd â phosibl. Nid yn unig mae'r cartrefi hyn wedi’u datblygu i'r safonau uchaf posibl, ond maent hefyd wedi'u cynllunio ar gyfer y dyfodol, gyda batris storio ynni a phaneli solar sy'n effeithlon o ran ynni'n wedi'u hadeiladu i mewn. Rydym i gyd yn ymwybodol o heriau talu biliau ynni cynyddol ar hyn o bryd, felly bydd hyn yn cyfrannu'n sylweddol at helpu tenantiaid gyda'r argyfwng costau byw sy'n ein hwynebu, gan gadw biliau ynni'n isel ar gyfer cartrefi a theuluoedd, yn ogystal â chyfrannu at ein hagenda werdd, gan fod angen i'n cartrefi fod yn garbon sero net.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Chwilio A i Y