Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Swyddogion gorfodi yn sicrhau bod safleoedd yn lleihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws

Mae'r swyddogion gorfodi yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i ymweld ag amryw o safleoedd er mwyn sicrhau bod pawb yn cadw at y rheoliadau i helpu i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws.

Mae'r rheoliadau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru bellach yn gofyn i bobl sy'n gyfrifol am safleoedd i gymryd mesurau rhesymol i sicrhau bod pawb yn y safleoedd, neu sy’n aros i fynd i mewn i'r safleoedd, yn cadw'r pellter cymdeithasol o ddau fetr, ac i ddarparu gwybodaeth am leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws i bawb sy'n ymweld neu'n gweithio ar y safle.

Rhaid iddynt hefyd gymryd mesurau rhesymol eraill i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r feirws, yn bennaf trwy wella glanweithdra a lleihau rhyngweithio wyneb yn wyneb, yn enwedig mewn sefyllfaoedd lle nad yw'n bosibl cadw'r pellter cymdeithasol o ddau fetr.

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd â phortffolio sy'n cynnwys Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir: " Rhaid i bawb sy'n gyfrifol am safleoedd  gymryd mesurau rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws o fewn gweithleoedd a safleoedd sydd ar agor i'r cyhoedd.

"Mae hyn yn cynnwys cymryd mesurau rhesymol i sicrhau bod pawb yn y safleoedd yn cadw pellter o ddau fetr, ar wahân i aelodau o'r un aelwyd neu aelwyd estynedig a gofalwyr y bobl hynny.

"Trwy ein Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, mae'r tîm gorfodi yn ymateb i gwynion ac yn ymweld â safleoedd a allai fod yn cynnal gweithgareddau â risg uwch.

“Os nad yw busnes yn cydymffurfio â gofynion y ddeddfwriaeth, bydd swyddogion y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn darparu cyngor a chefnogaeth. "Os bydd achos o ddiffyg cydymffurfiaeth, pan fetho popeth arall, bydd Hysbysiad Gwella Mangre yn cael ei gyflwyno er mwyn nodi'r mesurau sydd angen eu cymryd er mwyn bodloni’r rheoliadau o fewn terfyn amser penodol.

"Os bydd y safle yn methu â chydymffurfio, gall yswyddogion gorfodi gyflwyno Hysbysiad Cau Mangre, a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i gau’r safle, neu ran ohono, am hyd at 14 diwrnod.

“Mewn rhai amgylchiadau, bydd swyddogion gorfodi hefyd yn gallu cau'r safle ar unwaith, heb orfod cyflwyno hysbysiad gwella, ond byddai hyn ond yn digwydd lle cafwyd achos difrifol o dorri’r rheoliadau."

Am y wybodaeth ddiweddaraf i gyflogwyr yng Nghymru, ewch i wefan Cymru Iach ar Waith , neu'r tudalennau busnes ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y