Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sut mae sesiynau ar-lein am ddim yn helpu merched i ddod o hyd i waith newydd

Mae cyfres o sesiynau ar-lein am ddim yn helpu merched di-waith ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ddod o hyd i waith newydd.

Mae’r sesiynau wedi’u trefnu gan yr elusen cydraddoldeb rhwng y rhywiau, Chwarae Teg, fel ffordd o helpu merched a allai fod wedi colli eu swyddi yn ystod pandemig coronafeirws. Maent wedi’u cynllunio’n benodol i ystyried yr effaith y gall diweithdra ei chael ar hyder a llesiant unigolyn.

Mae’r sesiwn gyntaf, ‘Newid eich Ffordd o Feddwl - Gweld Canlyniadau’ yn annog merched i ystyried pam mae angen newid eu ffordd o feddwl cyn gweld y canlyniadau rydych yn dymuno eu gweld a dod o hyd i swydd newydd. Mae wedi’i strwythuro i ystyried materion fel beth sy’n eich dal yn ôl, gosod nodau penodol, cynnal ffocws, parhau’n frwdfrydig, a sicrhau eich bod yn chwilio am swydd newydd mewn modd strwythuredig a phwrpasol.

Mae’r ail sesiwn, ‘Hyrwyddo eich hun a sefyll allan’, yn annog merched i ystyried sut gall eu sgiliau a’u profiad eu helpu i sefyll allan. Mae’n canolbwyntio ar sut gall brandio personol eich helpu i fodloni eich nodau gyrfaol yn llwyddiannus, ac mae wedi’i gynllunio i wella hyder a hunanymwybyddiaeth.

Mae’r trydydd sesiwn, ‘Creu CV llwyddiannus’ yn canolbwyntio ar sut i ddatblygu CV cryf a fydd yn gwneud i recriwtwyr sylwi arnoch chi a’ch rhoi yn y sefyllfa gorau posibl i sefyll allan o’r dorf. Mae’r sesiwn olaf, ‘Cael cyfweliad - cael swydd’, yn eich helpu i oresgyn straen ac amlygiad y broses gyfweld, yn pwysleisio technegau penodol ac yn eich helpu i baratoi i ateb cwestiynau cyfweliad yn y ffordd orau.

Mae’r sesiynau ar-lein sydd wedi’u trefnu gan Chwarae teg yn cydnabod sut y gall colli eich swydd effeithio ar eich hyder, yn enwedig yn ystod y pandemig pan rydym yn delio â chymaint o newid yn ein bywydau.

Mae ymchwil sydd wedi’i gynnal gan Linked In wedi nodi bod merched yn aml yn teimlo bod rhaid iddynt fodloni 100 y cant o fanyleb swydd o gymharu â dynion, sydd fel arfer yn gwneud cais ar ôl bodloni tua 60 y cant. Mae’r ymchwil hefyd yn awgrymu bod merched 16 y cant yn llai tebygol o wneud cais am swydd ar ôl gweld yr hysbysiad, ac yn gwneud cais i 20 y cant yn llai o swyddi na dynion yn gyffredinol.

Mae’r sesiynau sy’n cael eu cynnig gan Chwarae Teg yn rhan bwysig o newid y canfyddiad hwn, ac yn eich galluogi i wneud hynny o fewn amgylchedd diogel. Mae pob sesiwn wedi’i chynllunio i roi’r offer sydd eu hangen arnoch chi i gwblhau ceisiadau swyddi, i drafod eich hun mewn ffordd glir a gonest mewn cyfweliadau, a’ch helpu i ddod o hyd i’r swydd fwyaf addas. Maent wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer merched a allai deimlo eu bod wedi'u llethu gan y broses recriwtio a dod o hyd i swydd, ond mae pob sesiwn hefyd yn lle diogel a chroesawgar sy'n helpu i fagu hyder a chefnogaeth, ac yn eich helpu i ddod o hyd i'r swydd rydych yn ei haeddu.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Chwilio A i Y