Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sut mae'r cyngor wedi cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi ei adroddiad Safonau’r Gymraeg blynyddol sy’n manylu ar ymdrechion yr awdurdod i gydymffurfio â’r cyfrifoldebau statudol dros y flwyddyn ddiwethaf.

Yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021, mae'r adroddiad yn amlinellu sut mae’r cyngor yn parhau i gynnig gwasanaethau yn Gymraeg ac yn Saesneg, a’i ymdrechion i ddatblygu a gwella’r iaith Gymraeg.

I arddangos hyn, mae’n pwysleisio nifer o ddatblygiadau newydd sydd wedi digwydd. Mae parcio a pheiriannau hunanwasanaeth eraill wedi cael eu gwneud yn gwbl weithredol yn Gymraeg, gall unrhyw un sy’n ffonio’r cyngor ddewis eu hiaith, ac mae blwch sgwrsio dwyieithog wedi’i lansio ar wefan a thudalen Facebook y cyngor.

Mae gwaith wedi'i wneud i ddatblygu lleoliadau gofal plant cyfrwng Cymraeg newydd yn y fwrdeistref sirol, a chynhaliwyd digwyddiad arloesol yn ddiweddar ar gyfer y cyntaf o bedwar canolfan newydd. Mae grŵp llywio’n cynnwys gweithwyr gofal plant proffesiynol a chydweithwyr y trydydd sector wedi’i sefydlu, a bydd yn sicrhau darpariaeth effeithiol dros y tair blynedd nesaf.

Mae’r cyngor wedi parhau i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg i rieni, yn gweithio gydag ymwelwyr iechyd, bydwragedd a gweithwyr proffesiynol eraill i ddarparu llyfryn addysgiadol cyfrwng Cymraeg i rieni ar gamau cyntaf bywyd eu plentyn.

Gan weithio ochr yn ochr â rhieni o Lywodraeth Cymru, gweithwyr gofal plant proffesiynol, ysgolion a’r trydydd sector, mae rhieni nad ydynt yn siarad Cymraeg wedi cael cynnig addysg o gartref cyfrwng Cymraeg yn ystod y pandemig Covid-19, ac mae gwefan y cyngor wedi cael ei diweddaru i sicrhau y gall rhieni gael mynediad at ddeunyddiau dysgu perthnasol yn ystod y pandemig.

Mae’r cyngor hefyd wedi cefnogi ystod o wahanol ddigwyddiadau yn ystod y cyfnod, gan gynnwys cyngor ac arweiniad ar gefnogi plant gartref yn defnyddio Cymraeg, cynnig gwersi Cymraeg yn fyw ar Facebook, trefnu sesiynau ‘Clwb Cylch’ ar-lein, cynnig gweithgareddau Cymraeg dros yr haf, cynnig rhaglenni fel ‘Fi a fy Mabi Cymraeg’ a llawer mwy.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymrwymo’n llawn i Safonau’r Gymraeg, ac rydym yn parhau i wneud pob ymdrech i roi’r iaith wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae ein hadroddiad blynyddol yn amlinellu sut rydym wedi cydymffurfio â’r safonau ac yn manylu ar y cynnydd rydym yn ei wneud tuag at ein hamcanion, ac yn dal i fyny â datblygiad ein strategaeth iaith Gymraeg dros bum mlynedd.

Mae’r arolygon iaith Gymraeg rydym yn eu gwneud yn chwarae rhan bwysig yn sicrhau ein bod yn medru adlewyrchu safbwyntiau pobl leol o fewn y gwasanaethau rydym yn eu cynnig, a hoffaf ddiolch i bawb sy’n parhau i gymryd rhan yn y broses hon.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Hyrwyddwr Iaith Gymraeg ac Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

I weld yr adroddiad Safonau’r Gymraeg, ac i ddysgu mwy, ewch i’r dudalen Cydraddoldeb ac Ymgysylltiad ar wefan y cyngor.

Chwilio A i Y