Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sut mae casgliadau ailgylchu a gwastraff yn cael eu gwella ym Melin Wyllt

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Kier a Chymdeithas Tai Cymoedd i'r Arfordir yn parhau i weithio gyda thrigolion ym Melin Wyllt i wella gwastraff ac ailgylchu ar draws yr ystâd.

Gyda chefnogaeth aelodau'r Cabinet, Stuart Baldwin a Nicole Burnett, bydd y cam diweddaraf o fewn y cynllun sydd ar waith yn cynnwys swyddogion yn cnocio ar ddrysau ac yn ymweld â chartrefi trigolion ddydd Iau 16 Medi i sicrhau bod pawb yn deall sut i ddefnyddio'r system, a bod ganddynt yr holl offer ailgylchu priodol i gymryd rhan.

I wneud y gwaith o gludo gwastraff i fannau casglu cymunedol yn haws, bydd swyddogion yn dosbarthu sachau hesian glas i drigolion er mwyn cludo eu holl ddeunyddiau ailgylchu.

Mae bagiau newydd ar gyfer ysbwriel a bwyd dros ben eisoes wedi cael eu dosbarthu ar draws yr ystâd, ac mae pob aelwyd wedi derbyn calendr sy'n dangos i drigolion y diwrnodau y cesglir eu hailgylchu a'u gwastraff.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau, y Cynghorydd Stuart Baldwin: "Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â thrigolion Melin Wyllt ar 16 Medi, fel rhan o'n hymdrechion parhaus i sicrhau y gellir casglu ailgylchu a gwastraff mor effeithlon â phosib.

"Diben y diwrnod yw ymgysylltu â thrigolion newydd sydd wedi symud i'r ardal yn ddiweddar o bosib, yn ogystal â sicrhau bod perchnogion tai presennol yn deall sut i ddefnyddio'r cynllun er mwyn osgoi problemau.

"Fel rhan o'm hymdrechion parhaus, rydym eisoes wedi gosod biniau cymunedol ychwanegol yn ogystal â mesurau sydd wedi'u dylunio i'w gwneud hi'n anoddach i bobl gam-drin y system neu dipio o fewn yr ystâd.                                                                                

"Yn yr ystâd ceir mwy na 200 o finiau ailgylchu mewn amrywiaeth o fannau ym Melin Wyllt, a chânt eu gwagio gan Kier ddwywaith yr wythnos. Mae Kier hefyd wedi gosod biniau newydd yn lle rhai oedd wedi'u difrodi yn yr ardal, ac rydym yn eu monitro'n agos.

"Mae gwerthusiad o'r cynllun wedi canfod nad yw eitemau ailgylchu'n cael eu casglu ar yr ystâd yn bennaf pan fydd eitemau'n cael eu cymysgu a'u rhoi mewn bagiau plastig yn hytrach na chael eu gwahanu. Mae hyn yn eu hatal rhag cael eu casglu.

"Yn ogystal â sicrhau bod trigolion yn deall y ffordd mae'r cynllun yn gweithio, bydd swyddogion yn pwysleisio ar bwysigrwydd gosod bagiau glas gweddilliol yn unig y tu allan i gartrefi ar ôl 7pm y noson cyn y'u cesglir, a chyn 7am ar y diwrnod y cânt eu casglu.

"Byddant hefyd yn atgoffa aelwydydd o'r gweithdrefnau cywir ar gyfer cael gwared â'r deunyddiau na ellir eu hailgylchu."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y