Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sut fydd y newidiadau diweddaraf i reolau'r pandemig yn effeithio ar Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau o ddydd Sadwrn 7 Awst ni fydd gorfodaeth mwyach ar oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn i hunanynysu os cânt wybod gan y gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu eu bod wedi bod mewn cyswllt agos â rhywun sydd wedi'i heintio â choronafeirws.

Yn ogystal, bydd plant a phobl ifanc dan 18 oed wedi'u heithrio rhag yr angen i hunanynysu os cysylltir â nhw, ac yn hytrach bydd y gwasanaeth yn defnyddio Gwasanaeth Imiwneiddio Cymru i 'rybuddio a hysbysu' pobl gymwys a rhoi cyngor ac arweiniad iddynt ynghylch sut allant ddiogelu eu hunain a chadw'n ddiogel.

Bydd unrhyw un sy'n cael prawf coronafeirws positif neu sy'n profi symptomau yn dal i orfod hunanynysu am 10 diwrnod, boed ydynt wedi'u brechu ai peidio.

Bydd mesurau diogelu ychwanegol yn cael eu rhoi ar waith, megis asesiadau risg a phrofion llif unffordd dyddiol ar gyfer staff iechyd a gofal cymdeithasol ac eraill sy'n gweithio â phobl fregus.

Bydd y cyhoedd yn cael eu cynghori'n gryf i beidio ag ymweld ag ysbytai a chartrefi gofal am 10 diwrnod, a bydd pawb sydd wedi'u hadnabod fel cyswllt ag achos positif yn parhau i gael eu cynghori i gael prawf PCR ar yr ail a'r wythfed diwrnod.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Bydd y newidiadau hyn yn dod i rym ar 7 Awst ac os bydd sefyllfa iechyd y cyhoedd yn edrych yn ffafriol, gallent hefyd gyd-fynd â throsglwyddiad i Lefel Rhybudd Sero.

"Wrth gwrs, yr effaith fwyaf fydd cael gwared ar y pwysau ar wasanaethau angenrheidiol sydd wedi bod yn dioddef o brinder staff oherwydd bod pobl yn gorfod hunanynysu, yn bennaf oherwydd y cynnydd o 800 y cant yn achosion Covid-19 yn sgil yr amrywiolyn Delta dros y misoedd diwethaf.

"Mae'r newidiadau hyn yn bosibl dim ond oherwydd bod mwy na 91,200 o breswylwyr lleol a bron i 80 y cant o boblogaeth Cymru gyfan bellach wedi'u brechu'n llawn, ac mae'n hollbwysig bod pobl yn parhau i gymryd rhan yn y rhaglen frechu.

"Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau yn ddiweddar bod cyfleuster profi symudol arall wedi agor ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

"Mae hwn wedi'i leoli yn Ysgol Gynradd Nantymoel ar Stryd Gwendoline (CF32 7PL) ac mae ar gael rhwng 9am-4pm bob dydd ar gyfer apwyntiadau galw heibio, ac nid oes angen i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw.

"Ar yr un pryd, mae canolfan brofi gyrru drwodd ar gael ar gyn-safle ffatri Revlon neu Cosi ar Oakwood Drive ym Maesteg (CF34 9TS) rhwng 9am-6pm, ac mae canolfan brofi galw heibio hefyd ar gael ym maes parcio'r Neuadd Fowlio ar Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AH) rhwng 2pm-8pm.

"I ddefnyddio unrhyw un o'r safleoedd, rhaid i chi drefnu apwyntiad drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru neu ffonio 119. Os oes gennych broblemau gyda'ch clyw neu leferydd, gallwch ffonio 18001119 i drefnu apwyntiad.

"Gallwch hefyd gasglu profion llif unffordd at ddefnydd cartref o'r cyfleuster ym maes parcio’r Neuadd Fowlio rhwng 8am-1pm, saith diwrnod yr wythnos, ac mae sawl fferyllfa yn cynnig pecynnau hunan-brawf llif unffordd am ddim hefyd.

"Mae profi symudol yn rhan bwysig arall o'n hymdrechion yn erbyn Covid-19 ac mae'r trefniadau hyn yn cael eu hadolygu'n rheolaidd, felly cadwch lygad am ragor o gyhoeddiadau yn fuan."

Chwilio A i Y