Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sut fydd y newidiadau diweddaraf i reolau'r pandemig yn effeithio ar Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd pobl angen dangos pas GIG Covid-19 o 11 Hydref ymlaen, a dangos eu bod nhw wedi cael dau frechlyn rhag coronafeirws er mwyn cael mynd i glwb nos neu ddigwyddiad dan do neu awyr agored sydd wedi cael eu trefnu.

Gyda chyfradd heintio Cymru bellach wedi cyrraedd 500 achos i bob 100,000 o bobl, a mwy o gleifion yn mynd i’r ysbyty bob wythnos, mae’r newid yn un o nifer o newidiadau sydd wedi cael eu cyhoeddi i helpu i reoli lledaeniad coronafeirws.

Bydd y gofyniad i ddangos pas GIG Covid-19 yn berthnasol i unrhyw un sy’n 18 oed neu hŷn, sy’n dymuno mynd i glwb nos neu fynychu digwyddiad dan do lle nad oes neb yn eistedd, ar gyfer mwy na 500 o bobl, digwyddiadau awyr agored lle nad oes neb yn eistedd gyda mwy na 4,000 yn bresennol, neu unrhyw ddigwyddiad sy’n cynnwys mwy na 10,000 o bobl.

Gall pobl sydd wedi cael dau frechiad lawrlwytho pas GIG Covid-19 am ddim er mwyn profi neu ddangos eu statws brechu’n ddiogel, neu i ddangos eu bod nhw wedi derbyn canlyniad prawf llif unffordd negyddol o fewn y 72 awr diwethaf.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cadarnhau bod ei hymgyrch brechiadau atgyfnerthu wedi dechrau, ac y bydd hi’n targedu staff rheng flaen y GIG a phobl sy’n byw ac yn gweithio mewn cartrefi gofal yn ogystal â phobl dros 50 oed a’r bobl hynny sydd â chyflyrau iechyd presennol.

Bydd plant 12 i 15 oed yn derbyn llythyrau yn eu gwahodd nhw i gael dos o’r brechlyn coronafeirws yn fuan. I ddechrau, byddant yn cael cynnig un dos o’r brechlyn Pfizer, a bydd y rhaglen yn dechrau’n fuan ym mis Hydref.

Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn tynhau ac yn codi mwy o ymwybyddiaeth ynghylch mesurau presennol sy’n ceisio cadw pobl yn ddiogel, megis gwisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn siopau a mannau dan do cyhoeddus eraill.

Wrth gyhoeddi'r newidiadau, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford: “Mae achosion o goronafeirws wedi cynyddu i lefelau uchel iawn ledled Cymru dros yr haf, gan fod mwy o bobl wedi bod yn cwrdd ac yn cymysgu. Yn anffodus, mae mwy o bobl yn marw o ganlyniad i’r feirws ofnadwy hwn.

“Y cyngor llym rydym wedi ei gael gan ein hymgynghorwyr gwyddonol yw bod angen cymryd camau i atal heintiau rhag cynyddu ymhellach. Y peth olaf rydyn ni eisiau ei weld yw cyfnodau clo pellach, a busnesau’n gorfod cau eu drysau unwaith eto - dyna pam fod yn rhaid i ni gymryd camau bach, ond pwysig, nawr i reoli lledaeniad y feirws, a lleihau’r angen am fesurau llym yn hwyrach ymlaen.”

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: “Mae Llywodraeth Cymru wedi pwysleisio pwysigrwydd o barhau i weithio gartref lle bynnag fo’n bosib, a dilyn yr holl ganllawiau i osgoi rhoi ein teuluoedd, ein ffrindiau, cymdogion a chyd-weithwyr mewn perygl o ddal coronafeirws.

"Mae'r pandemig ymhell o fod drosodd, ac mae gwasanaethau gofal cymdeithasol ac iechyd yn wynebu heriau sylweddol. Mae’n gyfrifoldeb arnom i wneud popeth o fewn ein gallu i atal hyn rhag gwaethygu, ac rwy’n annog pawb i sicrhau eu bod nhw’n cael eu brechu’n llawn yn erbyn Covid-19 cyn gynted â phosib.

“Gall unrhyw un sy’n 16 oed neu hŷn nad ydynt eisoes wedi cael eu dos cyntaf o’r brechlyn wneud hynny heb drefnu apwyntiad - ewch i’r ganolfan frechu Covid-19 yn Ravens Court, Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AP) rhwng 9.15am a 4.30pm, a dewch â math o ID megis pasport, trwydded yrru neu fil cyfleustod i brofi cyfeiriad.

“Yn yr un modd, gall pobl sydd angen eu hail ddos o’r brechlyn Covid-19 gerdded i unrhyw ganolfan frechu gymunedol i gael eu hail frechiad heb drefnu apwyntiad, cyn belled â bod wyth wythnos wedi mynd heibio ers iddynt gael eu dos cyntaf.

”Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae profi symudol ar gael ar gyfer unrhyw un sy'n profi symptomau coronafeirws. Mae cyfleuster gyrru-i-mewn wedi agor ar gyn-safle Revlon ym Maesteg (CF34 9TS) ac mae ar gael rhwng 9am a 5pm. Argymhellir trefnu apwyntiad ymlaen llaw.

“Mae cyfleuster gyrru-i-mewn hefyd ar gael yng Nghanolfan Gymunedol Llidiart a Choety (CF31 1PA) o 9am-5pm ac mae’n hanfodol eich bod yn trefnu apwyntiad cyn defnyddio’r cyfleuster hwn.

“Mae canolfan brofi galw i mewn ym maes parcio Neuadd Bowls ar Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AH) ar gael rhwng 8am ac 8pm, ond rhaid trefnu apwyntiad ymlaen llaw ar gyfer y safle hwn.

“Gallwch drefnu apwyntiadau trwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru neu ffonio 119. Os oes gennych broblemau gyda'ch clyw neu leferydd, ffoniwch 18001119.

Am ragor o wybodaeth ynghylch profi a brechu Covid-19, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Chwilio A i Y