Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sut fydd y newidiadau diweddaraf i reolau Covid-19 yn effeithio ar Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi bod newidiadau sylweddol i gyfyngiadau coronafeirws ar fin cael eu gwneud ledled Cymru.

Mae’r newidiadau’n cael eu cyflwyno o ganlyniad i gyfraddau brechu uchel a lefelau isel o haint. Mae'n golygu ni fydd gofyn i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wisgo gorchuddion wyneb na hunanynysu ar ôl 28 Mawrth.

Er y bydd busnesau a chyflogwyr yn parhau i lynu at gyfraith iechyd a diogelwch, ni fydd gofyn cyfreithiol iddynt gynnal asesiadau risg covid penodol, na chymryd camau atal rhesymol.

Bydd ysgolion yn parhau i weithredu gan ddefnyddio’r fframwaith cenedlaethol, a byddant yn medru pennu eu gweithdrefnau eu hunain o ran defnyddio gorchuddion wyneb mewn ardaloedd cymunedol dan do.

O 28 Mawrth, bydd y defnydd rheolaidd o brofion PCR ar gyfer y cyhoedd hefyd yn dod i ben, a bydd safleoedd profi symudol yn cael eu cau'n raddol yn y cyfnod cyn hyn. Bydd profion PCR yn parhau ar gael ar gyfer pobl sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty, trigolion cartrefi gofal, carcharorion sydd â symptomau a staff gofal iechyd a chymdeithasol.

Bydd profion llif unffordd yn parhau ar gael am ddim i unrhyw un sydd â symptomau.

Wrth gyhoeddi'r newidiadau, dywedodd Mark Drakeford: "Mae’r cyfuniad o gyfraddau brechu uchel a lefelau haint yn gwella yn golygu ein bod yn medru ystyried symud y tu hwnt i’r ymateb brys i’r pandemig.

"Nid yw hyn yn golygu bod y pandemig wedi dod i ben, ond mae angen i ni allu byw'n ddiogel gyda'r feirws hwn, yn union fel rydym yn byw gydag enghreifftiau eraill o salwch heintus.

“Heddiw, rydym yn cyhoeddi cynllun sy’n nodi sut allwn ni wneud hyn, wrth sicrhau y gallwn ymateb yn sydyn pe bai amrywiolyn newydd yn dod i’r amlwg, neu os ydym yn profi ton arall o’r pandemig, sy’n rhoi pwysau anghynaladwy ar y GIG.

"Os bydd y sefyllfa iechyd cyhoeddus yn parhau'n ffafriol, byddwn yn dechrau'r newid drwy gael gwared ar sail gyfreithiol y mesurau rydym wedi byw gyda nhw dros y ddwy flynedd ddiwethaf ddiwedd mis Mawrth."

Mae’r newidiadau hyn yn cynrychioli’r ymdrechion rydym i gyd wedi’u gwneud wrth ddod ynghyd fel un gymuned, a gwneud popeth yn ein gallu i rwystro lledaeniad y coronafeirws.

Mae angen i ni fod yn gwbl glir nad yw hyn yn golygu bod y pandemig wedi dod i ben, ac mae angen i ni barhau’n wyliadwrus yn erbyn cynnydd posibl mewn achosion.

Serch hynny, mae’n nodi ein bod yn symud yn nes at ddod o hyd i ffyrdd i ddychwelyd i ryw fath o fywyd arferol, wrth i ni nesáu at ddwy flynedd ers dechrau’r pandemig.

Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor, Huw David

Chwilio A i Y