Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sut fydd effeithio ar Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Datgelwyd mwy o fanylion am y cyfnod clo byr o bythefnos sydd ar y gweill a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y cyfnod clo yn cael ei gynnal rhwng 6pm ar ddydd Gwener 23 Hydref a 12.01am ar ddydd Llun 9 Tachwedd ac mae wedi ei ddisgrifio fel 'sioc fer, sydyn' i geisio lleihau cynnydd yn nifer yr achosion cadarnhaol o coronafeirws.

Y meddylfryd y tu ôl i hyn yw, os nad yw pobl yn symud o gwmpas, nid yw'r feirws yn symud ychwaith, ac mae'n rhoi cyfle clir i ni leihau'r cyfraddau heintio sydd wedi codi'n frawychus yn yr wythnosau diwethaf. Mae hefyd yn cynnig y cyfle gorau i ni sicrhau bod tymor y Nadolig yn parhau mor normal â phosibl eleni.

Y gwir amdani yw bod y pandemig coronafeirws ledled Cymru yn gwaethygu, nid yn gwella, ac mae angen i ni atal ein hysbytai rhag cael eu llethu yn ystod cyfnodau'r hydref a'r gaeaf.

Mae angen cyfnod clo byr Llywodraeth Cymru er mwyn ceisio newid hyn, a gobeithio y bydd trigolion lleol yn cefnogi'r ymdrechion hyn er mwyn amddiffyn ein hunain, ein ffrindiau a'n teuluoedd, a'n cymunedau.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David

Bydd y cyfnod clo yn gosod nifer o gyfyngiadau ar aelwydydd a busnesau ledled Cymru.

Gallwch ddarllen y manylion llawn ar wefan Llywodraeth Cymru, ond mae'r canlynol yn cynnig crynodeb o'r prif ffyrdd y bydd yn effeithio ar Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Canllawiau cyffredinol

Bydd angen i bobl aros adref, a hefyd gweithio gartref, lle bynnag y bo modd. Cewch fynd allan am resymau hanfodol yn unig, e.e. i brynu bwyd neu gasglu presgripsiwn. Cewch adael eich tŷ i wneud ymarfer corff mor aml ag yr hoffech, naill ai ar eich pen eich hun, gydag aelodau o'ch aelwyd neu ofalwr.

Bydd oedolion sy'n byw ar eu pen eu hunain neu rieni sengl yn gallu ymuno ag un aelwyd arall i gael cymorth, ond ni fydd yn bosibl ymweld ag aelwydydd eraill neu gyfarfod â phobl nad ydych yn byw gyda nhw, naill ai dan do nac yn yr awyr agored.

Ymgynulliadau awyr agored (gan gynnwys Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt)

Ni chaniateir ymgynulliadau awyr agored yn ystod y cyfnod clo. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau sydd wedi'u trefnu megis Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Sul y Cofio

Ar gyfer digwyddiadau Sul y Cofio sydd wedi'u trefnu gan gynghorau tref a chymuned, caniateir i hyd at 30 o bobl ymgynnull os yw'r digwyddiadau hynny yn dal i gael eu cynnal cyn belled ag y glynir wrth ofynion megis mesurau ymbellhau cymdeithasol, gorchuddion wyneb, etc. Yn ogystal, gall aelwydydd gymryd rhan yn y ddau funud o dawelwch cenedlaethol a gynhelir am 11am ddydd Sul 9 Tachwedd ar hiniog eu cartrefi.

Gofal a chymorth

Cewch ddarparu gofal a chymorth i rywun sydd ei angen yn ystod y cyfnod clo, e.e. unigolyn hŷn, plentyn neu oedolyn bregus. Caniateir hyn hyd yn oed os nad yw'r unigolyn yn rhan o'ch aelwyd. Yn ogystal, cewch ymweld â rhywun am resymau tosturiol i wirio llesiant yr unigolyn os yw hynny'n angenrheidiol - er enghraifft, rhywun sy'n dioddef o salwch corfforol neu feddyliol, sydd mewn galar o bosibl, sy'n ei chael hi'n anodd gyda'r cyfyngiadau, etc. Fodd bynnag, rhaid glynu wrth yr holl ofynion megis mesurau ymbellhau'n gymdeithasol, hylendid dwylo, etc.

Gwarchod

Ni fydd trefniadau gwarchod yn dychwelyd, ond mae llythyrau yn cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru i bawb sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun gwarchod i gynnig cyngor ac arweiniad ynglŷn â sut gallant gadw eu hunain yn ddiogel, a cheisio'r cymorth a chefnogaeth sydd ar gael. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru, ac os oes angen cymorth arnoch, gallwch ffonio'r cyngor ar 01656 643643.

Casglu gwastraff ac ailgylchu

Bydd gwasanaethau casglu ailgylchu wythnosol a chasglu gwastraff na ellir ei ailgylchu bob pythefnos yn parhau yn ôl yr arfer, yn ogystal â chasgliadau gwastraff swmp, gwastraff gardd a chynhyrchion hylendid amsugnol.         

Canolfannau ailgylchu cymunedol

Bydd canolfannau ailgylchu cymunedol yn parhau i fod wedi cau ledled Cymru yn ystod y cyfnod clo. Ym Maesteg, bydd siop ail-ddefnydd Siding wedi cau hefyd.

Ysgolion lleol

Ar ôl gwyliau hanner tymor mis Hydref, bydd ysgolion cynradd ac arbennig yn ailagor fel arfer, a bydd ysgolion uwchradd yn ailagor i blant ym mlynyddoedd saith ac wyth. Bydd disgyblion yn gallu mynychu'r ysgol i sefyll arholiadau, ond bydd disgyblion eraill yn parhau â'u dysgu o gartref am wythnos ychwanegol.

Prydau bwyd ysgol am ddim

Bydd pob plentyn sy'n gymwys am brydau bwyd ysgol am ddim yn cael pecynnau bwyd drwy gydol y cyfnod clo a thros y gwyliau hanner tymor.

Colegau lleol

Bydd colegau yn trosglwyddo i ddarparu ar-lein yn unig ar gyfer yr wythnos ar ôl yr hanner tymor.  Bydd rhaglenni dysgu ar sail gwaith, megis prentisiaethau a swyddi dan hyfforddiant, a dysg oedolion hefyd yn cael eu cynnal ar-lein yn unig yn ystod y cyfnod clo. Gall myfyrwyr a fydd yn ail-sefyll arholiadau TGAU neu'n sefyll arholiadau mynediad i'r brifysgol yn wythnos gyntaf mis Tachwedd fynychu'r coleg er mwyn gwneud hynny.

Ceisio gofal plant

Gall plant barhau i ddefnyddio eu darparwr gofal plant arferol, a chewch deithio i ddarparu, defnyddio neu dderbyn gofal plant. Yn ogystal, gall plant fynychu darpariaeth gwaith chwarae â staff, megis sesiynau chwarae mynediad agored. Gall pob darparwr gwaith chwarae, gan gynnwys gofal plant Dechrau'n Deg, aros yn agored i gynnig gwasanaethau arferol, gan gynnwys yn ystod y gwyliau hanner tymor. Mae hyn yn cynnwys nanis, darparwyr gofal plant a gwaith chwarae sy'n gweithredu mewn canolfannau cymunedol, mannau addoli a safleoedd ysgol.

Llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden

Bydd yr holl lyfrgelloedd a chanolfannau hamdden lleol wedi cau yn ystod y cyfnod clo.

Defnyddio teulu neu ffrindiau ar gyfer gofal plant

Gall teulu neu ffrindiau barhau i ddarparu gofal plant anffurfiol, ond dim ond pan nad oes dulliau eraill ar gael y dylid defnyddio hyn. Ni ddylid gofalu am blant y tu allan i'w cartref os ydynt yn sâl, ac ni ddylai unrhyw un sy'n sâl ofalu amdanynt.  Ni ddylai oedolion sy'n gollwng eu plant i gael eu gofalu fynd i gartref rhywun arall. Mae gwefan Llywodraeth Cymru yn cynnig cyngor penodol ar drefniadau gofal plant yn ystod y cyfnod clo.

Digartrefedd

Bydd amrywiaeth o gymorth yn parhau i fod ar gael i helpu unrhyw un sydd yn / sy'n dod yn ddigartref yn ystod y cyfnod clo. I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch weld hyn, ewch i wefan y cyngor. Mae cymorth hefyd ar gael gan sefydliadau fel Shelter Cymru.

Siopau a busnesau

Mae'n ofynnol i bob busnes manwerthu a lletygarwch di-fwyd, gwasanaethau cyswllt agos, busnesau digwyddiadau a thwristiaeth gau yn ystod y cyfnod clo. Bydd hyn yn cynnwys trinwyr gwallt, harddwch, gwestai, caffis, bwytai a thafarndai, ond bydd gwasanaethau bwyd i fynd a danfon yn dal i allu gweithredu.

Cymorth i fusnesau

Mae ystod eang o gymorth ar gael i fusnesau lleol yn ystod y cyfnod clo. Cewch wybod mwy drwy fynd i wefan y cyngor.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae rhai darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus, fel First Cymru Buses Ltd, wedi cadarnhau y byddant yn dychwelyd i amserlen fysiau lai yn ystod y cyfnod clo. Holwch ddarparwyr penodol, a chofiwch fod yn rhaid parhau i wisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus – gallwch weld y trefniadau ar gyfer First Cymru ar eu gwefan.

Mynwentydd ac Amlosgfa Llangrallo

Bydd pob mynwent a gynhelir gan y cyngor yn parhau ar agor, a bydd gwasanaethau angladd yn parhau i ddigwydd yn Amlosgfa Llangrallo.

Parciau, meysydd chwarae a champfeydd awyr agored

Bydd parciau lleol, meysydd chwarae plant a champfeydd awyr agored i gyd yn aros ar agor. Bydd Parc Gwledig Bryngarw hefyd yn aros ar agor, ond gyda chyfyngiadau ar waith.

Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr ar gau i'r cyhoedd drwy gydol y cyfnod clo, ond bydd seremonïau sydd eisoes wedi'u trefnu yn parhau i ddigwydd. I ddysgu mwy, ffoniwch 01656 642391, e-bostiwch registrar@bridgend.gov.uk neu ewch i'r wefan i gael rhagor o wybodaeth.

Mannau addoli, priodasau, partneriaethau sifil ac angladdau

Ni fydd addoldai yn agored i'r cyhoedd. Mae gwefan Llywodraeth Cymru yn cynnig rhagor o wybodaeth ynghylch angladdau a phriodasau.

Meddygfeydd, deintyddion a milfeddygon

Bydd gwasanaethau iechyd a'r GIG yn parhau i weithredu drwy gydol y cyfnod clo. Bydd milfeddygon yn gallu aros ar agor, ond dylech ond ofyn am driniaeth ar gyfer anifail os yw'n fater brys ac na ellir ei ohirio tan ar ôl y cyfnod clo.

Cymorth i oedolion a phlant sy'n agored i niwed

Mae ystod eang o gymorth ar gael i oedolion a phlant sy'n agored i niwed yn ystod y cyfnod clo, gan gynnwys ar gyfer pobl a allai fod mewn perygl, sy'n profi cam-drin domestig a mwy. I gael manylion llawn, ewch i wefan y cyngor.

Symud cartref

Gallwch ddal i symud cartref os na ellir gohirio'r dyddiad symud tan ar ôl i'r cyfnod clo ddod i ben. Gall gweithgareddau fel symud, paratoi eiddo, trosglwyddo allweddi, arolygon a phrisiadau hefyd ddigwydd yn unol â chanllawiau ar weithio yng nghartrefi pobl eraill.

Atgyweirio ceir a thystysgrifau MOT

Gallwch barhau i wneud gwaith atgyweirio a chynnal a chadw ar eich cerbyd os oes angen ac os na ellir ei ohirio'n rhesymol tan ar ôl y cyfnod clo, ond dylid gohirio gwasanaethau rheolaidd. Os yw eich MOT yn ddyledus yn ystod y cyfnod clo, bydd angen i chi sicrhau y caiff ei wneud serch hynny. Os nad yw eich MOT yn ddyledus yn ystod y cyfnod clo hwn ond bod gennych apwyntiad wedi'i drefnu, ystyriwch ei ohirio.  

Rhagor o wybodaeth

Mae gwefan y cyngor yn cynnig amrywiaeth o gefnogaeth o amgylch y pandemig coronafeirws, gan gynnwys cyfres o gwestiynau cyffredin. I gael cyngor ar lefel genedlaethol, gallwch hefyd weld gwefan Llywodraeth Cymru.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y