Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sut fydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn nodi blwyddyn o Covid-19

Wrth inni agosáu at flwyddyn union ers dechrau’r pandemig Covid-19, mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi cadarnhau bod cynlluniau ar waith i goffáu pawb sydd wedi marw o ganlyniad i coronafeirws drwy blannu dau goetir newydd, un yng ngogledd Cymru ac un yn ne Cymru.

Bwriad y coetiroedd, a fydd yn cael eu plannu gan Gyfoeth Naturiol Cymru mewn lleoliadau sydd eto i gael eu cadarnhau, yw cynnig symbol o wytnwch Cymru yn ystod y pandemig, a hefyd cynrychioli adfywiad ac adnewyddu wrth iddynt dyfu dros amser.

Y gobaith yw y byddant yn dod yn fan coffáu lle gall pobl ymgasglu i gofio ffrindiau, teulu, cymdogion, cydweithwyr a mwy, sydd wedi’u colli. 

Gyda dydd Mawrth 23 Mawrth 2021 yn cael ei bennu fel Diwrnod Myfyrio Cenedlaethol, mae nifer o ddigwyddiadau coffa wedi cael eu trefnu.

Anogir trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gymryd rhan mewn munud o dawelwch cenedlaethol sy'n cael ei gynnal am hanner dydd.

Yna, am 8pm, gall aelwydydd sefyll wrth eu drws a disgleirio ffonau, canhwyllau a thortshis i awyr y nos i helpu i greu 'golau coffa' cenedlaethol.

Fel rhan o’r digwyddiad hwn, bydd Pafiliwn y Grand ym Mhorthcawl hefyd yn cael ei oleuo’n felyn - un o nifer o dirnodau Cymreig eiconig sydd wedi'u dewis yn arbennig i gymryd rhan yn y coffa.

Ar ddydd Mawrth 23 Mawrth, bydd blwyddyn union ers i’r Prif Weinidog rhoi gwybod i’r DU y dylai pobl aros gartref, ac y dylai’r rhan fwyaf o fusnesau gau. Bryd hynny, go brin y byddem wedi dychmygu y byddai cynifer o bobl wedi colli eu bywydau i bandemig y coronafeirws. Mae'r digwyddiadau cenedlaethol a lleol hyn yn ffordd i ni i gyd ddod at ein gilydd, ystyried popeth sydd wedi digwydd ers hynny, a chofio'r rhai nad ydynt gyda ni mwyach. Mae hefyd yn gyfle i ddiolch i'r gweithwyr hanfodol sydd wedi helpu i gadw gwasanaethau hanfodol ar waith drwy gydol yr argyfwng hwn, ac wedi sicrhau bod aelodau mwyaf bregus y gymuned wedi aros yn ddiogel ac yn iach.

Mae dros 50,000 o drigolion lleol bellach wedi cael eu brechu rhag Covid-19, ac rydym o'r diwedd yn gweld rhywfaint o olau y mae mawr ei angen ym mhen draw'r twnnel. Fodd bynnag, mae'n parhau'n gwbl hanfodol i gymunedau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i fod yn wyliadwrus, a sicrhau ein bod yn parhau i ddilyn y rheolau er mwyn atal ton newydd o’r coronafeirws a’i ledaenu ymhellach.

I rai, bydd nodi’r flwyddyn hon yn garreg filltir eithriadol o anodd, ond ni ddylai unrhyw un deimlo bod yn rhaid iddynt ei hwynebu ar eu pennau eu hunain. Mae ystod eang o gymorth ar gael bob amser, a byddwn yn annog unrhyw un a allai fod yn ei chael hi'n anodd defnyddio gwasanaethau sydd wedi'u cynllunio i ofalu am eich llesiant a'ch iechyd meddwl. Rwy'n gobeithio y bydd pobl Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cymryd rhan yn y gweithgareddau coffa ar 23 Mawrth, ac y byddwch yn ymuno â ni wrth i ni gofio'r rhai sydd wedi marw, wrth i ni edrych tuag at y dyfodol.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Ychwanegodd Richard Hughes, Prif Weithredwr Awen, sy'n rhedeg Pafiliwn y Grand ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: "Rydym yn falch o chwarae ein rhan wrth gofio'r bywydau gwerthfawr a gollwyd i bandemig y coronafeirws dros y flwyddyn ddiwethaf.

"Wrth i oleuni Pafiliwn y Grand ddisgleirio i'r tywyllwch ar 23 Mawrth, gofynnwn i chi oedi a thalu teyrnged i bawb sydd wedi marw, a'r teuluoedd, ffrindiau a chydweithwyr sydd wedi cael eu heffeithio o ganlyniad."

Mae ystod o sefydliadau lleol ar gael i gefnogi trigolion lleol gyda’u lleisiant ac iechyd meddwl.

Mae Cynorthwyo gydag Adfer yn y Gymuned (ARC) yn rhoi cyngor ymarferol, cyfarwyddyd a chymorth strwythuredig. Mae cyngor ar gael rhwng 9am - 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener - ffoniwch 01656 763176 neu anfonwch e-bost at ARCInformationandAdvice@bridgend.gov.uk i gael rhagor o fanylion.

Gall Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (Bavo) gyfeirio trigolion at gymorth a gwybodaeth bellach - ewch i dudalen we Bavo i ddysgu mwy.

 Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wefan hefyd sy'n cynnig dolenni i sefydliadau iechyd meddwl yn ogystal ag adnoddau am lesiant, profedigaeth a llawer mwy – gallwch ddod o hyd i fanylion pellach ar dudalen we'r Hwb Cymorth Cymunedol

Chwilio A i Y