Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sut bydd canolfannau ailgylchu Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ailagor

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi datgelu manylion ynghylch sut y bydd yn ailagor canolfannau ailgylchu cymunedol yn Llandudwg, Maesteg a Brynmenyn ddydd Mawrth 26 Mai 2020.

Bydd y safleoedd, y bu’n rhaid eu cau fel rhan o ymdrechion Cymru gyfan i frwydro yn erbyn lledaeniad pandemig y coronafeirws COVID-19, ar gael at ddefnydd hanfodol yn unig a byddant yn gweithredu nifer o fesurau dros dro. Byddant ar agor rhwng 8am a 7pm yn ystod yr wythnos, ac 8am a 5pm ar y penwythnosau.

Mae'r awdurdod wedi pwysleisio nad yw'r canolfannau ailgylchu yn cael eu hailagor ar gyfer busnes fel arfer, ond er mwyn darparu ar gyfer eitemau brys yn unig na allant aros nes bod y cyfyngiadau symud drosodd.

Gan fod ciwiau hir yn debygol, mae'r cyngor yn paratoi i osod mesurau rheolaeth traffig ar waith ac mae'n annog pobl i fynd â gwastraff i ganolfannau ailgylchu cymunedol dim ond os yw’n gwbl angenrheidiol.

Fel dewis arall, gofynnir i bobl ystyried a ellir storio'r gwastraff yn ddiogel gartref hyd nes bod y cyfyngiadau symudiadau yn cael eu codi, neu waredu â'r gwastraff gan ddefnyddio'r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus.

Er mwyn helpu i leihau’r amseroedd aros ac i reoli nifer y cerbydau sy'n defnyddio'r safleoedd, bydd system rhifau cerbydau odrif ac eilrif yn cael ei gweithredu yn dilyn treialon llwyddiannus mewn rhannau eraill o'r DU.

Sut mae'r system rhifau cerbydau yn gweithio
Os yw rhif olaf y rhif cerbyd yn eilrif – h.y. 0, 2, 4, 6 neu 8 – bydd y cerbyd hwnnw yn cael mynediad ddydd Mercher 27, dydd Gwener 29 a dydd Sul 31 Mai, a dydd Mawrth 2, dydd Iau 4 a dydd Sadwrn 6 Mehefin. Bydd hyn yn gymwys i rifau cerbydau sy'n darllen fel a ganlyn e.e. VH92 GHD neu RECYL8 ble mae'r rhifau olaf - ‘2’ ac ‘8’ – yn eilrifau.

Os yw rhif olaf y rhif cerbyd yn odrif – h.y. 1, 3, 5, 7 neu 9 – yna bydd y cerbyd hwnnw yn cael mynediad i safle ddydd Mawrth 26, dydd Iau 28 a dydd Sadwrn 30 Mai, a dydd Llun 1 Mehefin, dydd Mercher 3 Mehefin, dydd Gwener 5 Mehefin a dydd Sul 7 Mehefin. Bydd hyn yn gymwys i rifau cerbydau sy'n darllen fel a ganlyn e.e. GJ25 HJK neu PRIV8 A3 ble mae'r rhifau olaf – ‘5’ a ‘3’ - yn odrifau.

Bydd manylion pellach ac amserlen ar gyfer y canolfannau ailgylchu ar gael ar wefan y cyngor cyn bod y safleoedd yn ailagor.

Cael mynediad i'r safleoedd
Mae'r cyngor yn bwriadu rhoi cymysgedd o fesurau rheoli traffig, cau ffyrdd a llwybrau amgen ar waith er mwyn sicrhau bod pobl yn gallu cael mynediad diogel at y safleoedd. Bydd staff hefyd wrth law i gynnig cyngor a chymorth i yrwyr.

Yn Llandudwg, dim ond cerbydau sy'n teithio i mewn o'r A48 fydd yn cael mynediad – ni fydd mynediad at y safle o'r A4106 Ffordd Pen-y-bont ar Ogwr.

Ym Mrynmenyn, bydd dargyfeiriad yn arwain cerbydau i fynd at y safle ar hyd George Thomas Avenue gan yrru a chiwio ar hyd Ffordd St Theodore a Chilcott Avenue.

Bydd y mynediad at y safle ym Maesteg yr un peth ag arfer ac ni fydd angen gwneud newidiadau pellach.

Ym mhob safle, dim ond ceir fydd yn cael mynediad. Hyd nes y ceir hysbysiad pellach, ni fydd faniau, trelars na cherbydau cab criw 4x4 yn cael mynediad, ac ni fydd y system trwydded ar gael.

Dim ond ychydig o geir fydd yn cael mynediad i'r safleoedd ar unrhyw adeg, felly bydd rhaid disgwyl oedi. Cynghorir gyrwyr o flaen llaw y bydd angen iddynt giwio, ac ni ddylent ddod allan o'u ceir hyd nes eu bod yn cael eu tro. 

Defnyddio'r safleoedd
RHAID didoli'r holl eitemau a deunyddiau cyn cael mynediad at y ganolfan ailgylchu, ac un person yn unig fydd yn cael dod allan o'r car i waredu'r gwastraff.

Ni fydd staff yn gallu helpu i ddadlwytho neu symud eitemau o'r ceir oherwydd gofynion cadw pellter cymdeithasol, felly dylech ond ddod â gwastraff y gall un unigolyn ei drafod yn ddiogel.

Gan mai dim ond ychydig o geir fydd yn cael mynediad ar y tro, ni ddylai ymwelwyr gael unrhyw anhawster i gadw pellter cymdeithasol pan fyddant ar y safle, ond gofynnir i unrhyw un sy'n gwrthod gwneud hyn adael ar unwaith, ynghyd ag unrhyw un sy’n ymddwyn yn ddifrïol tuag at y staff.

Mae unrhyw deithio diangen yn cynyddu’r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws ar eich cyfer chi, staff neu ddefnyddwyr eraill, felly meddyliwch a oes wir angen i chi ymweld â'r ganolfan ailgylchu tra bod cyfyngiadau symud yn eu lle.

Ni ddylai unrhyw un ddod ar safle ar unrhyw gyfrif os oes gan yr unigolyn hwnnw, neu rywun sy’n byw gydag ef, symptomau COVID-19, fel tymheredd uchel neu beswch newydd a chyson.

Peidiwch â mynd â gwastraff i safle y gallwch ei ailgylchu fel arall fel rhan o'r casgliad ymyl y ffordd wythnosol. Nid oes terfyn ar faint o ailgylchu y gallwch ei osod allan, a gallwch bob amser archebu cynwysyddion ychwanegol ar wefan y cyngor.

Meddai'r Dirprwy Arweinydd Hywel Williams

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau: “Rydym yn rhagweld y bydd angen i’r mesurau dros dro hyn fod ar waith am nifer o wythnosau cyn y gallwn ystyried ailddechrau gwasanaeth mwy rheolaidd.

“Yn y cyfamser, mae'r cyngor yn gweithio ochr yn ochr â'i bartner gwastraff Kier er mwyn sicrhau y bydd casgliadau gwastraff ailgylchu wythnosol a chasgliadau gwastraff cartref bob pythefnos yn gallu parhau yn ddi-dor, ac y gellir defnyddio'r canolfannau ailgylchu cymunedol ar gyfer ymweliadau hanfodol yn ddiogel heb fod staff a defnyddwyr yn dod i gysylltiad â'r coronafeirws COVID-19.

“Nid yw'r pandemig wedi dod i ben o bell ffordd ac mae'n rhaid i ni barhau i fod yn wyliadwrus o hyd, ond gyda'n gilydd, gallwn gynnal gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu cadarn ar gyfer pawb yn ystod yr argyfwng COVID-19.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y