Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sut bydd bysiau ysgol yn gweithredu ym mis Medi

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau y bydd gwasanaethau cludiant cartref i ysgol penodol yn ailddechrau ar gyfer tymor newydd yr hydref ym mis Medi 2020.

Os yw capasiti’n caniatáu, bydd cadw pellter cymdeithasol yn cael ei weithredu rhwng dysgwyr, neu grwpiau o ddysgwyr, a rhwng gyrwyr/cynorthwywyr teithio, neu hebryngwyr, ar wasanaethau cludiant cartref i ysgol penodol gan yr awdurdod lleol.  

Tra mae’r pandemig yma o hyd, bydd rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid yn cael eu hannog i gerdded a beicio os yw hynny’n bosib, i sicrhau bod eu plant yn cyrraedd yr ysgol ac yn mynd adref wedyn. 

Mae’r cyngor yn argymell bod disgyblion oedran uwchradd yn gwisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth ysgol, gyda masgiau’n cael eu darparu gan yr awdurdod lleol, os gwneir cais am hynny.

Bydd pob taith bws yn gweithredu fel arfer a bydd y rhai sy’n dechrau o’r newydd sy’n gymwys am gludiant ysgol yn derbyn llythyr yn rhoi manylion am eu trefniadau cludiant.    

Mae effaith y pandemig yn parhau i gael ei deimlo ac yn anffodus mae cludiant o’r cartref i’r ysgol yn un o’r meysydd lle mae ein hopsiynau ni’n eithriadol gyfyngedig.

Rydyn ni’n gofyn i gymaint o rieni, gofalwyr a gwarcheidwaid â phosib weithio gyda ni tra mae’r pandemig yn parhau ac, os yw hi’n bosib, defnyddio dulliau eraill o ddanfon a chasglu plant o’r ysgol.

Mae’r cyngor a’i bartneriaid wedi buddsoddi llawer iawn mewn sefydlu nifer o lwybrau teithio diogel a gweithredol newydd i helpu i gefnogi hyn, ac rwy’n gobeithio y bydd defnydd da’n cael ei wneud ohonyn nhw pan fydd ysgolion yn ailagor.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet ar gyfer Addysg ac Adfywio

Mae mwy o wybodaeth ar gael drwy fynd i’r tudalennau cludiant ysgolion neu drwy anfon e-bost i schooltransport@bridgend.gov.uk. Mae gwefan y cyngor hefyd yn cynnwys manylion am lwybrau ac amserlenni.

Mae cyfres o gwestiynau cyffredin ar gael hefyd ar y wefan i helpu i baratoi rhieni, gofalwyr, gwarcheidwaid a disgyblion cyn i ysgolion ailagor.             

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y