Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sut allwch helpu Cynllun Ffoaduriaid Affganistan

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) i ddewis y ffordd orau y gall gwirfoddolwyr helpu i gefnogi’r cynllun ffoaduriaid o Affganistan.

Fel rhan o ymrwymiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i'r Polisi Adleoli a Chymorth i ffoaduriaid o Affganistan cenedlaethol, bydd hyd at dri theulu’n cael cartrefi diogel a chymorth.

Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i gynnig llety diogel i gyfieithwyr a phersonél eraill sydd wedi gweithio gyda Phrydain yn Affganistan, ac mae’n cydnabod gwasanaeth y bobl hynny sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Prydeinig, ac mae’n adlewyrchu eu gwaith a’r risgiau maen nhw’n eu hwynebu nawr yn dilyn digwyddiadau diweddar yn y wlad.

Rydym wedi ein siomi ar yr ochr orau gan yr ymateb hynod gadarnhaol gan drigolion y fwrdeistref sirol sydd wedi gofyn sut y gallant helpu a chefnogi'r rhai sy'n cael eu hailgartrefu.

Wrth i ni ddisgwyl am fanylion pellach ar y ffordd y bydd y cynllun ailgartrefu ehangach yn gweithio, rydym yn gweithio gyda’r sector gwirfoddol ac eraill ar y ffordd orau i ddarparu cymorth. Rydym yn gofyn i bawb sy’n awyddus i helpu mewn unrhyw ffordd i ymweld â gwefan BAVO sy’n cynnwys manylion pellach ar beth allai fod yn ofynnol.

Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David

Dywedodd Heidi Bennett, prif weithredwr BAVO: “Gyfochr â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, rydym eisoes yn derbyn ymholiadau gan elusennau sydd eisiau helpu a phobl sydd eisiau gwirfoddoli neu gynnig rhodd.  

“Mae hyn mor galonogol. Rydym yn ddiolchgar iawn am y cynigion hael, ac mae'n dangos pa mor groesawgar yw’r bobl yn ein bwrdeistref sirol.          

"I ddechrau, mae CBS Pen-y-bont ar Ogwr yn disgwyl dau neu dri theulu, ac wrth i'r sefyllfa ddatblygu byddwn mewn gwell sefyllfa i adnabod beth yn union yw'r anghenion, faint o deuluoedd allai gael eu hailgartrefu yn yr ardal a phryd.

“Gan fod nifer y bobl yn eithaf bach, nid oes angen cyfrannu eitemau ar hyn o bryd ac nid ydym yn gofyn am unrhyw roddion yn ystod y cyfnod hwn.

“Fodd bynnag, os all unrhyw landlordiaid, busnesau, grwpiau gwirfoddol, cymunedol ac unigolion helpu yn y dyfodol yn y meysydd isod, gofynnwn i chi anfon e-bost atom bavo@bavo.org.uk.”

Efallai y bydd angen tai, megis:

Eiddo preswyl gwag.   Mae’n rhaid i’r tŷ neu’r fflat fod yn hunan-gynhwysol, heb gyfleusterau a rennir, ac ar gael am gyfnod o 12 mis ar y lleiaf

Efallai y bydd angen cymorth i gartrefu, megis:

  • Cyfeillgarwch a chwmni
  • Saesneg Sgyrsiol
  • Dangos yr ardal leol i bobl
  • Trafnidiaeth a chasglu neges

Efallai y bydd angen gwasanaethau arbenigol, megis

  • Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill (ESOL)
  • Gwasanaethau cyfreithiol
  • Gwasanaethau iechyd meddwl
  • Iechyd corfforol a llesiant (megis ffisiotherapi)

Tiwtora a mentora (megis darllen mewn pâr)

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y