Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sunnyside House ddim ar y rhestr o leoliadau posibl mwyach ar gyfer canolfan i droseddwyr

Mae Cyngor Bwrdeistrefi Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael cadarnhad na fydd Sunnyside House yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei ystyried mwyach fel safle posibl ar gyfer canolfan i ferched sy’n troseddu.

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi hysbysu’r cyngor, er ei bod yn dal i geisio sefydlu Canolfan Breswyl i Droseddwyr Benywaidd Cymru yn rhywle yn rhanbarth De Cymru, bod yr holl safleoedd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bellach wedi’u diystyru’n llwyr.

Mae'n dilyn cyfres o drafodaethau rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Gwasanaeth Carchardai a Phrawf HM yng Nghymru a Grŵp Diogelu'r Cyhoedd, lle mae'r awdurdod lleol wedi dadlau'n gyson nad yw Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lleoliad addas ar gyfer y canolfan newydd arfaethedig.

Yn ddiweddar roedd y weinidogaeth wedi diystyru Gwesty’r Atlantic ym Mhorthcawl fel lleoliad posib arall.

Tynnu safleoedd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o'r broses hon yw'r peth iawn i'w wneud. Rwy’n falch bod Llywodraeth y DU o’r diwedd wedi diystyru Sunnyside fel safle posib, ond ni ddylai fod wedi cyrraedd y rhestr fer yn y lle cyntaf. Mae ein sylwadau wedi cael eu fframio’n gyson o fewn cyd-destun cynllunio rhesymegol, ac mae diolch hefyd i’r trigolion a leisiodd eu barn am y cynlluniau gwael hyn yn glir iawn. Rydyn ni'n deall ac yn cefnogi'r rhesymeg dros sefydlu canolfan o'r fath yn Ne Cymru, ond rwy'n parhau i honni mai Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw'r lle anghywir iddi gael ei lleoli.

Er gwaethaf peidio â derbyn y fath o gymorth hanfodol sy’n gysylltiedig â chyfleusterau o’r fath, rydym eisoes yn gartref i garchar mwyaf De Cymru, yr unig sefydliad troseddwyr ieuenctid yng Nghymru, a chyfleusterau diogelwch canolig i bobl ag anghenion iechyd meddwl cymhleth. Rydym yn darparu ystod eang o ofal a chefnogaeth i garcharorion yn y carchar, ac yn delio â materion diogelu risg uchel mewn perthynas â HMP Parc, Tŷ Llidiart a Chlinig Caswell. Byddai cyflwyno Canolfan i Droseddwyr Benywaidd Cymru i’r fwrdeistref sirol ond wedi dwysáu hyn ar adeg pan orfodwyd y cyngor eisoes i dorri dros £60m o wasanaethau pwysig.

Gwnaethom ddadlau hefyd na fyddai gosod y ganolfan gyferbyn â phentref llesiant newydd gwerth £23m a llety cysgodol o fudd i drigolion bregus, y byddai'n rhoi pwysau sylweddol pellach ar y gwasanaethau sydd eisoes ar waith, ac y byddai'n effeithio ar wasanaethau gofal sylfaenol ac eilaidd, diogelwch cymunedol, plismona a mwy. Diolch byth, mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi ymateb yn gadarnhaol i’n pryderon, ac rwy’n ddiolchgar iddynt am sicrhau y llwyddom i ddadlau ein hachos.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Ychwanegodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, y Cynghorydd Nicole Burnett: “Mae hyn yn newyddion da gan fod Cymru yn dal i fynd i elwa o ddatblygu Canolfan Breswyl i Droseddwyr Benywaidd, ond bydd mewn lleoliad llawer mwy priodol.

“Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cefnogi ein hymdrechion i argyhoeddi’r weinidogaeth i beidio â bwrw ymlaen â Sunnyside House a Gwesty’r Atlantic fel safleoedd posib ar gyfer eu cynlluniau.

“Yr hyn sydd ei angen arnom nawr yw cadarnhad pellach bod y Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi cydnabod y cyd-destun cynllunio a’r holl ddadleuon a osodwyd ger ei bron, a bod Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi’i diystyru’n llwyr o gynlluniau’r dyfodol fel lleoliad posib ar gyfer y ganolfan.”

Chwilio A i Y