Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sioe BMX fel gwobr am lwyddo yng nghystadleuaeth Big Pedal

Ar ôl iddynt ragori yng nghystadleuaeth Big Pedal eleni, cafodd dwy ysgol gynradd leol eu gwobrwyo ar ffurf sioe sgiliau BMX arbennig ar dir eu hysgolion!

Chwyrliodd Tricksters Fusion Extreme - dan arweiniad seren y byd BMX, Matti Hemmings - i mewn i Ysgol Gynradd Oldcastle ac Ysgol Gynradd y Garth yr wythnos diwethaf i berfformio cyfres o gampau cyffrous a llawn antur fel gwobr i'r ddwy ysgol am wneud mor dda yn y gystadleuaeth sy'n herio teuluoedd i deithio i'r ysgol mewn ffordd egnïol.

Roedd 68 y cant o'r 445 o ddisgyblion sy'n mynychu Ysgol Gynradd Oldcastle - sy’n ffigwr trawiadol iawn - wedi dangos eu cefnogaeth drwy gerdded, seiclo neu fynd ar sgwter i'r ysgol yn ystod y gystadleuaeth a gynhaliwyd dros gyfnod o bythefnos ym mis Ebrill.

Yn sgil eu hymdrechion, neidiodd yr ysgol i'r 8fed safle yng Nghymru yn y categori i ysgolion cynradd mawr, a chyrhaeddodd Garth y 13eg safle o blith yr 81 o ysgolion yng Nghymru oedd wedi cystadlu yn y categori i ysgolion bach.

I gyd gyda’i gilydd, roedd 21 o ysgolion yn nalgylch Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cofrestru ar gyfer yr her flynyddol sy'n cael ei threfnu gan Sustrans.

Anogwyd rhieni i adael eu ceir gartref, ac wrth wneud hyn roedd plant lleol wedi cyflawni 31,320 taith egnïol ar y cyd yn ystod yr her. Roedd dwy ran o dair o’r teithiau hyn ar droed, cynhaliwyd bron i 8,000 o deithiau ar sgwter a 4,000 o deithiau ar gefn beic.

Wrth gyfnewid pedair olwyn am ddwy, amcangyfrifir bod y rhieni oedd wedi cymryd rhan yn yr her ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi arbed, gyda’i gilydd, £22,189 ar danwydd!

Mae hi bob amser yn galonogol i weld cymaint o gefnogaeth yn lleol i her flynyddol y Big Pedal. Mae taith egnïol ac iach i'r ysgol nid yn unig yn helpu plant i gadw’n heini, gan roi'r ynni iddynt ar gyfer diwrnod prysur yn yr ysgol, ond mae hefyd yn wych i'r amgylchedd.

Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Ewch i wefan Big Pedal i gael gwybod mwy.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y