Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sesiynau galw i mewn yn barod i drafod dyfodol Porthcawl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhyddhau efelychiadau artistig sy’n cynnig cipolwg ar sut y gallai Porthcawl edrych yn y dyfodol cyn sesiynau galw i mewn ‘creu lle’ yr wythnos hon.

Wedi’i drefnu i’w gynnal yn y ym Mhafiliwn y Grand rhwng 9am-5pm ar ddydd Mercher 24 Tachwedd a 9am-8pm ar ddydd Iau 25 Tachwedd, bydd y sesiynau yn arddangos cyfleoedd posibl fel meysydd parcio aml-lawr yn Hilsboro Place, tirlunio a chreu ardaloedd i gerddwyr ar hyd Promenâd y Dwyrain, gwell trafnidiaeth gyhoeddus a thrafnidiaeth Metro, estyniad ac adnewyddiad Dock Street, creu marchnadfaoedd ac ardaloedd cymunedol newydd, a llawer mwy.

Wedi’i drefnu yn unol â Siarter Creu Lleoedd Cymru, mae’r ymgynghoriad yn gwahodd busnesau a thrigolion i rannu eu barn ynghylch y cynigion, un ai ar-lein, neu drwy ymweld â sesiynau galw heibio lle bydd byrddau arddangos a staff adfywio ar gael.

Ar ôl gorffen y sesiynau, bydd y byrddau arddangos yn cael eu harddangos yn gyhoeddus ar hysbysfyrddau yn Cosy Corner am dair wythnos, cyn bod ar gael i’w gweld ar-lein ar wefan y cyngor. Drwy gydol y tair wythnos, bydd y cyngor yn gwahodd pobl i gyflwyno adborth ysgrifenedig er mwyn helpu i lywio strategaeth ddrafft ar greu lleoedd ddrafft, a gyhoeddir yn y flwyddyn newydd.

Credaf y bydd pobl yn gweld y sesiynau galw i mewn yn eithriadol o ddifyr gan y byddant yn cynnig nid yn unig cipolwg ar botensial Porthcawl yn y dyfodol, ond cyfle i ddod i sgwrsio ag arbenigwyr adfywio ynglŷn â sut allwn gydweithio i ddatblygu cynigion realistig, uchelgeisiol a chynaliadwy.

Hoffem archwilio ystod eang o ddatblygiadau posib y byddai’r dref yn elwa ohonynt. Er enghraifft, byddai maes parcio modern aml-lawr yn mynd i’r afael â phryderon ynglŷn ag argaeledd maes parcio, tra gallai estyniad Dock Street ffurfio coridor cyswllt rhwng John Street a’r datblygiadau arfaethedig newydd ar gyfer Salt Lake ac ardal Promenâd y Dwyrain.

Felly hefyd, mae llwyddiant Gŵyl Elvis a’r twrnamaint yn y Royal Porthcawl wedi pwysleisio sut y gallai’r dref elwa o gynnal mwy o ddigwyddiadau ar raddfa fawr, felly byddai gwesty sba moethus newydd yn cefnogi’r uchelgais hwn wrth fynd i’r afael ag angen am lety gwesty newydd yn yr ardal, a nodwyd yn flaenorol. Yn y pen draw, pwrpas ‘creu lle’ yw dod â sefydliadau, busnesau a chymunedau ynghyd i gydweithio’n agos, felly gwnewch yn fawr o’r cyfle hwn, a dweud eich dweud ynghylch dyfodol Porthcawl.

Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio
Efelychiadau artistig a gynhyrchwyd ar gyfer y sesiynau ‘creu lle’ sy’n pwysleisio rhai o'r cyfleoedd posib o ran sut y gallai Porthcawl edrych yn y dyfodol.
Efelychiadau artistig a gynhyrchwyd ar gyfer y sesiynau ‘creu lle’ sy’n pwysleisio rhai o'r cyfleoedd posib o ran sut y gallai Porthcawl edrych yn y dyfodol.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y