Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sesiwn galw heibio ar gyfer amddiffynfeydd rhag llifogydd newydd y promenâd

Gwahoddir trigolion Porthcawl i fynychu sesiwn wybodaeth galw heibio lle gallant helpu i ddylanwadu ar gam nesaf y gwaith ar amddiffynfeydd rhag llifogydd y dref.

Gyda'r gwaith yn canolbwyntio ar y morglawdd gorllewinol, promenâd y dwyrain ac ardaloedd Sandy Bay, bydd y sesiwn galw heibio yn cynnwys byrddau gwybodaeth yn amlinellu canlyniadau'r ymchwiliadau rhagarweiniol, sut mae'r amddiffynfeydd arfaethedig yn datblygu a beth fydd amserlen y prosiect.

Bydd cyfle i'r ymwelwyr ofyn cwestiynau a chynnig adborth ar y cynigion, sy'n cefnogi cynlluniau adfywio ehangach Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer y dref.

Cynhelir y sesiwn wybodaeth galw heibio ym Mhafiliwn y Grand ddydd Iau 28 Chwefror rhwng 1pm a 7pm.

Wrth i'r gwaith sy’n costio £3 miliwn ar weddnewid traeth y dref agosáu at y cam terfynol, bydd y sesiwn galw heibio hon yn amlinellu beth fydd y cynlluniau ar gyfer cam nesaf yr amddiffynfeydd rhag llifogydd newydd ym Mhorthcaw.

Gobeithiaf y bydd trigolion yn dod i'n sesiwn wybodaeth galw heibio ym Mhafiliwn y Grand i ddarganfod mwy, dweud eu dweud a helpu i lywio'r cynlluniau

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau

Chwilio A i Y