Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Seren rygbi'n dychwelyd i Ben-y-bont ar Ogwr i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gydag aelodau'r fforwm

Cafodd y seren rygbi, Ryan Jones groeso cynnes pan ddychwelodd i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ddiweddar, lle dechreuodd ei yrfa aruthrol, i gyflwyno araith ysbrydoledig ym mrecwast busnes Dydd Gŵyl Dewi blynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd dros 120 o bobl fusnes eu diddanu’n llwyr gan Ryan a’i straeon difyr am ei amser gyda charfan Cymru a Llewod Prydain ac Iwerddon. Fodd bynnag, roedd ochr ddifrifol i'w araith hefyd, wrth iddo rannu ei brofiadau personol am sut yr arweiniodd ei ddyfalbarhad, ei agwedd gadarnhaol a'i arweinyddiaeth gref at ei lwyddiannau niferus ar y cae chwarae. Roedd Ryan yn awyddus i ddangos sut y gallai'r rhinweddau allweddol hyn gael eu trosglwyddo i redeg busnes llwyddiannus hefyd.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a gyflwynodd y siaradwr.

Darparodd digwyddiad blynyddol Dydd Gŵyl Dewi gyfle defnyddiol arall i fusnesau lleol ddod at ei gilydd i rwydweithio a dathlu llwyddiant ar draws y fwrdeistref sirol. Mae Dydd Gŵyl Dewi yn gyfle i ddathlu'r holl bethau da sydd gennym yng Nghymru a'r gymuned Gymraeg, gan gynnwys entrepreneuriaeth a thwf busnes.

Fel aelod cabinet y cyngor, rwy'n falch ein bod wedi gallu cefnogi'r fforwm ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros y deng mlynedd diwethaf. Gydag aelodaeth o dros 900, a 1,000 o gynrychiolwyr yn mynychu digwyddiadau'r fforwm busnes bob blwyddyn, mae'n amlwg fod gan y fwrdeistref sirol gymuned busnes lleol gryf a bywiog.

Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, mae'r fforwm busnes yn chwarae rhan allweddol yng nghymuned fusnes Pen-y-bont ar Ogwr, gan hyrwyddo gweithio ar y cyd, annog datblygu a thwf economaidd a darparu cyswllt cryf rhwng y sector cyhoeddus a phreifat yn y fwrdeistref sirol. Mae nifer y mynychwyr yma heddiw yn adlewyrchiad cryf o bartneriaeth y sector cyhoeddus a phreifat.”

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dywedodd Mike Baldwin, dyn busnes lleol o DAC Training Solutions: “Dyma'r digwyddiad fforwm cyntaf i fi ei fynychu, ac mae'n rhaid i mi ddweud fy mod wedi fy mhlesio gan nifer sylweddol y busnesau lleol a oedd yn bresennol a'r cyfleoedd rhwydweithio anhygoel y mae'r digwyddiad yn eu cynnig. Fe wnes i fwynhau araith Ryan yn fawr, roedd wir yn ysbrydoledig. Hoffais y ffordd y gwnaeth ef gysylltu'r sgiliau a ddatblygodd yn ei yrfa chwaraeon â chyd-destun busnes.

“Rwy'n edrych ymlaen at fynychu llawer mwy o ddigwyddiadau fforwm busnes yn y dyfodol agos!”

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion ynglŷn â dod yn aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn ogystal â chael gwybodaeth am yr holl ddigwyddiadau sydd ar y gweill ar www.bridgendbusinessforum.co.uk.

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad a chael y wybodaeth ddiweddaraf drwy hoffi 'Bridgend Business Forum' ar Facebook, neu ddilyn @Fforwmbusnes ar Twitter.

Chwilio A i Y