Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Seren Aur i Ysgol Bryn Castell

Mae Ysgol Bryn Castell ym Mrynmenyn wedi cael adroddiad gwych yn dilyn ei harolwg, gydag Estyn yn rhoi sgôr ‘da’ iddi ym mhob un o’r prif feysydd arolygu.

Mae arolygwyr yn asesu ysgolion mewn pum maes – safonau, lles ac agweddau tuag at ddysgu, addysgu a phrofiadau dysgu, arweinyddiaeth a rheolaeth, a gofal, cymorth ac arweiniad.

Yn ystod eu hymweliad ag Ysgol Bryn Castell, roedd yr arolygwyr wrth eu boddau yn gweld bod y disgyblion yn gwrtais ac yn parchu ei gilydd a'r staff, a’u bod wedi datblygu perthnasoedd o ymddiriedaeth. Mae Estyn yn cydnabod bod yr ysgol yn gymuned gynhwysol a gofalgar sy’n creu amgylchedd lle gall plant lwyddo a mwynhau eu haddysg.

Roedd yr adroddiad hefyd yn canmol gwaith Corff Llywodraethu'r ysgol, sy’n cefnogi’r staff a'r disgyblion yn llwyddiannus. Aeth ymlaen i ddweud: “Mae’r staff yn galluogi’r disgyblion i ddatblygu'r sgiliau y mae eu hangen arnynt i fod yn llwyddiannus ac yn hapus, a hynny mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae’r ffocws ar sefydlu ymddygiad cadarnhaol, perthnasoedd gwaith a lles yn nodwedd gref sydd i'w gweld yn gyson yng ngwaith yr ysgol.

Yn yr un modd â phob arolwg, mae Estyn wedi gwneud rhywfaint o argymhellion er mwyn sicrhau bod yr ysgol yn gallu parhau i wella a cheisio cael sgôr ‘rhagorol’ yn yr arolwg nesaf.

Mae’r argymhellion yn cynnwys gwella presenoldeb disgyblion a sicrhau bod gan yr athrawon ddealltwriaeth glir o gynnydd disgyblion a’u camau nesaf ar gyfer dysgu.

Llongyfarchiadau i bawb yn Ysgol Bryn Castell am gael adroddiad Estyn mor gadarnhaol. Rydw i’n falch bod yr arolygydd wedi cydnabod safon uchel yr addysgu a'r cynnydd da y mae disgyblion yn ei wneud. Mae tîm medrus a dysgedig iawn yn yr ysgol a drwy eu hymrwymiad nhw, mae'r ysgol wedi gallu gwella’n barhaus.

Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dywedodd Helen Ridout, pennaeth Ysgol Bryn Castell: “Rydw i’n falch iawn o ganlyniad yr adroddiad hwn. Hoffwn ddiolch i’r holl staff a rhieni am eu cymorth parhaus a’u hymrwymiad i'r ysgol.

“Rydyn ni’n cydnabod ac yn gwerthfawrogi ein bod yn gallu cael y gorau i’n plant a’n pobl ifanc yn Ysgol Bryn Castell drwy weithio gyda’n gilydd.

“Mae'r ysgol yn croesawu'r adborth cadarnhaol a’r argymhellion adeiladol o’r arolwg er mwyn gwella ein hysgol ar gyfer arolygon yn y dyfodol.”

Bydd yr ysgol yn llunio cynllun gweithredu yn dilyn yr arolwg, a fydd yn mynd i’r afael â’r argymhellion uchod.

Chwilio A i Y