Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Safleoedd gwefru cerbydau trydan yn cael eu harchwilio

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymchwilio i opsiynau ar gyfer darparu mwy o bwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan.

Fel rhan o strategaeth Cerbydau Allyriadau Isel Iawn Rhanbarth Prifddinas Caerdydd (CCR), mae nifer o leoliadau posibl wedi'u nodi mewn safleoedd sy'n hygyrch i'r cyhoedd ac yn y gweithle ar draws y fwrdeistref sirol.

Disgwylir i'r gwaith ddechrau eleni ar bwynt gwefru tacsis ym Maes Parcio Hillsboro Place ym Mhorthcawl ac rydym yn ceisio cyllid ar gyfer mannau gwefru yn Ystâd Ddiwydiannol Brynmenyn, Canolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl, Maesteg, canol tref Pen-y-bont ar Ogwr, Depo Bryncethin a maes parcio'r Swyddfeydd Dinesig.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed o ddim allyriadau o fysus a thacsis erbyn 2028 a dyfarnwyd £1.3m i'r CCR ym mis Mai 2020 i helpu i gyflawni mentrau i gyrraedd y nod hwn.

Mae'r prosiectau'n cynnwys seilwaith ar gyfer tacsis trydan a cherbydau hurio preifat a disgwylir i 34 o wefrwyr gael eu gosod mewn 31 o safleoedd ledled y rhanbarth erbyn diwedd yr haf.

Mae cynllun 'Rhoi cynnig cyn prynu’ hefyd yn cael ei roi ar waith ar gyfer gyrwyr tacsis i'w hannog i drosglwyddo i gerbydau trydan sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn. Mae disgwyl i hyn fod ar waith erbyn dechrau mis Gorffennaf ac mae gweminarau'n cael eu trefnu i ateb cwestiynau gweithredwyr.

Ar draws y rhanbarth, mae 112 o safleoedd wedi'u nodi ar gyfer pwyntiau gwefru trydan at ddefnydd y cyhoedd, yn ogystal â 15 safle ar gyfer mannau gwefru bysus.

Yn y dyfodol, bydd hydrogen, ynni adnewyddadwy a thechnoleg ddigidol hefyd yn cael eu harchwilio i helpu i gyflawni targedau allyriadau.

Rwyf wrth fy modd gyda'r cynnydd rhagorol rydym yn ei wneud ar y mentrau hyn, a fydd yn helpu Cymru i chwarae ei rhan i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae gennym gyfle gwirioneddol i'r CCR arwain y DU, i fod yn rhanbarth enghreifftiol wrth ddefnyddio seilwaith cerbydau trydan, ac yn y defnydd dilynol o gerbydau allyriadau isel iawn. Mae gennym yr uchelgais, y cynlluniau, y rhwydweithiau cywir ac arferion gweithio ar y cyd a'r gallu i gyflawni'n gyflym ac ar raddfa fawr.

Bydd cyflawni'r rhaglen hon yn ein helpu i wireddu ein gweledigaeth ar gyfer dyfodol trafnidiaeth, cynnal newid gwirioneddol mewn ymddygiad a rhoi'r rhanbarth ar lwybr i gyflawni allyriadau sero carbon net erbyn 2050, gyda thacsis a bysus yn dod i drefn yn llawer cynt yn unol â tharged Llywodraeth Cymru ar gyfer 2028.

Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sydd hefyd yn Gadeirydd Awdurdod Trafnidiaeth y CCR

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y