Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Safle profi coronafeirws wedi’i gau dros dro oherwydd yr etholiad

Bydd cyfleuster profi Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ym maes parcio'r Neuadd Fowlio yng Nghanolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr yn cau am bedwar diwrnod oherwydd bydd gwaith cyfrif yr etholiad yn digwydd yno.

Bydd y cyfleuster wedi cau o ddydd Iau 6 Mai ac yn ail-agor ar ddydd Llun 10 Mai.

Bydd cyfleuster profi gyrru drwodd symudol yn parhau ar agor ar safle hen ffatri Revlon/Cosi ger Oakwood Drive ym Maesteg (CF34 8TS) Mae ar agor yn ddyddiol rhwng 9am a 5pm.

Bydd safleoedd galw heibio hefyd ar gael gerllaw yn Rhondda Cynon Taf ym maes parcio'r Bathdy Brenhinol, Llantrisant a Choleg Aberdâr rhwng 2pm ac 8pm ac ar Gampws Prifysgol Trefforest rhwng 8am ac 8pm.

Mae trefnu apwyntiad yn hanfodol ar gyfer pob un o’r safleoedd hyn a gellir gwneud hyn ar wefan Llywodraeth Cymru neu drwy ffonio 119. Os oes gennych broblemau gyda'ch clyw neu leferydd, ffoniwch 18001119. Gallwch hefyd ofyn am becyn hunanbrofi i’w gwneud gartref.

Os oes gennych unrhyw un o dri phrif symptom coronafeirws - tymheredd uchel, peswch newydd, parhaus neu'ch bod wedi colli neu wedi sylwi ar newid yn eich synnwyr arogli neu flasu, mae'n rhaid ichi archebu prawf cyn gynted â phosibl a hunanynysu gartref nes ichi gael eich canlyniad. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd wedi cael eu brechu gan y gallent barhau i drosglwyddo'r feirws i bobl eraill.

Gallwch nawr hefyd archebu prawf os ydych yn teimlo'n sâl ond heb un o dri phrif symptom coronafeirws. Gallai enghreifftiau o symptomau eraill gynnwys dolur gwddf, cur pen, cyfog, dolur rhydd a chwydu.

Pan fyddwch yn cael prawf ar gyfer symptomau eraill, nid oes rhaid ichi hunanynysu wrth ddisgwyl am eich canlyniad. Byddwch ond yn gorfod hunanynysu os yw eich prawf yn dod yn ôl yn bositif.

Tra bod safle’r Neuadd Fowlio ar gau, gall gwirfoddolwyr a thrigolion nad ydynt yn gallu gweithio gartref gasglu pecynnau hunanbrofi llif unffordd o'r Bathdy Brenhinol a Choleg Aberdâr bob dydd rhwng 8am ac 1pm.

Gallant hefyd eu harchebu ar-lein ar dudalen we prawf llif unffordd Covid-19 Llywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth ynghylch profi am Covid-19, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Chwilio A i Y