Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rygbi’n rhoi hwb i lythrennedd diolch i ddisgyblion Afon-Y-Felin

Mae disgyblion ac athrawon Ysgol Gynradd Afon-Y-Felin yng Ngogledd Corneli wedi bod yn gweithio’n agos ag Undeb Rygbi Cymru (URC) i helpu i ddatblygu adnoddau dysgu newydd cyffrous a fydd yn defnyddio rygbi i roi hwb i lythrennedd!  

Mae'r Dirprwy Bennaeth, Denise Jones, wedi ymuno â chwech o athrawon eraill o bob rhan o Gymru i ffurfio tîm Rhaglen Gynradd Genedlaethol URC.   Maen nhw wedi creu adnoddau llythrennedd newydd sbon sydd â rygbi fel thema a fydd yn cael eu defnyddio gan blant ledled y wlad drwy Gwricwlwm Newydd Cymru.

Mae disgyblion o'r chwe ysgol, gan gynnwys Afon-Y-Felin, wedi treialu a dyfeisio rhai o'r syniadau llythrennedd a grëwyd yn Gymraeg ac yna eu cyflwyno ar gyfer eu harddangos yng Nghynadleddau Cenedlaethol URC i Benaethiaid ym Mharc Eirias (Gogledd Cymru), Stadiwm Principality a Pharc y Sgarlets.   

Mae'r Rhaglen Gynradd Genedlaethol hefyd wedi helpu i ddatblygu taith addysgol newydd sbon ar gyfer Stadiwm Principality, a bydd adnoddau pellach yn cael eu lansio'r hydref hwn i gyd-fynd â Chwpan Rygbi'r Byd.

Dywedodd y Dirprwy Bennaeth, Denise Jones: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael y cyfle gwych hwn i gydweithio’n agos ag Undeb Rygbi Cymru i ddatblygu adnoddau defnyddiol ar y cyd ag athrawon eraill o'r un meddylfryd o bob rhan o Gymru.

“Y peth mwyaf unigryw am yr holl adnoddau yw eu bod wedi cael eu datblygu yn yr iaith Gymraeg yn gyntaf. Mae rygbi a’r iaith Gymraeg fel ei gilydd yn rhan annatod o’n hunaniaeth fel cenedl.  Rydym yn gobeithio y bydd y rhaglen hon yn annog mwy o blant a phobl ifanc i gymryd rhan ym mhrif gamp Cymru.”

Dywedodd Nicola Williams, Pennaeth ysgol Afon-Y-Felin: “Rydym yn edrych ymlaen at ysbrydoli plant Afon-Y-Felin i chwarae rygbi wrth ddatblygu ystod o sgiliau llythrennedd ar yr un pryd. Fel diolch gan URC, cyflwynwyd Tlws y Chwe Gwlad Guinness i'r ysgol am y dydd!  Mae hyn wedi bod yn fraint anhygoel i ni fel ysgol ac i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

“Mae'r disgyblion wedi mwynhau treialu rhai o'r syniadau am adnoddau a ddatblygwyd, gan roi gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad iddynt o bwysigrwydd yr iaith Gymraeg a rygbi i ni fel cenedl.

“Mae'r rhaglen hon hefyd wedi arwain at gyfleoedd gwych eraill i’n hysgol, fel gweithio gyda’r Gweilch i alluogi staff i ennill cymwysterau ym maes rygbi tag.”

Dywedodd Emilie, disgybl ym mlwyddyn chwech yn ysgol Afon-Y-Felin: “Rydw i wedi dysgu am yr holl bobl o amrywiol alluoedd ac o wahanol oedrannau sy'n chwarae’r gêm mewn gwahanol ffyrdd ac rydw i wedi synnu gweld bod gymaint o bobl yn cael hwyl wrth chwarae rygbi.  Mae’n gwneud i mi gredu mod i'n gallu gwneud hynny hefyd!”

Dywedodd Oliver, disgybl 11 oed: “Fe wnes i wirioneddol fwynhau mynd ar y daith i'r stadiwm gydag URC.  Fe fuon ni'n trafod y daith bresennol gyda rheolwr y stadiwm a gwneud llawer o nodiadau.  Gobeithio bydd ein syniadau yn gwneud y daith newydd yn addysgol ac yn hwyl i'r holl blant ac athrawon fydd yn mynd arni hi.”

Mae'r rhaglen gyffrous hon yn gyfle gwych i gael plant a phobl ifanc i ffynnu ac i annog brwdfrydedd tuag at rygbi ymysg pobl o bob oed a gallu. Mae chwaraeon yn ffordd wych i ymgysylltu â phobl ifanc a’u symbylu, ac rwy’n siŵr y bydd llawer o chwaraewyr rygbi ifanc uchelgeisiol yn dod i'r amlwg yn sgil y rhaglen hon.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Chwilio A i Y