Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhybuddion wrth i gyfanswm achosion coronafeirws y fwrdeistref sirol gyrraedd mwy na 10,000

Atgoffir preswylwyr i ddilyn cyfyngiadau lefel rhybuddio pedwar ar ôl cadarnhau mwy na 10,000 achos o goronafeirws ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ers cychwyn y pandemig.

Am 9am ddydd Sul 3 Ionawr, cofnododd Iechyd Cyhoeddus Cymru gyfanswm o 10,079 o achosion. Mae gan y fwrdeistref boblogaeth o oddeutu 147,000.

Mae mwy na 6,000 o'r achosion hynny wedi'u cadarnhau ers cychwyn Rhagfyr, gydag amrywiad newydd, heintus tu hwnt o Covid-19 yn lledaenu.

Ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr mae'r gyfradd bositif fwyaf yng Nghymru, gyda 36.5% o'r profion a wnaed yn ystod y saith diwrnod cyn Noswyl Nadolig yn dychwelyd yn bositif. Cofnodwyd 1,334 achos allan o 3,659 o brofion. Y gyfradd bositif ar gyfer Cymru gyfan yn ystod yr un cyfnod oedd 25.6%.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Mae'n frawychus clywed fod cyfran mor uchel o achosion Covid-19 wedi cael eu cofnodi yn y fwrdeistref sirol. Yma mae'r gyfradd bositif uchaf yng Nghymru, ac mae'n dangos bod coronafeirws yn parhau i ledaenu'n eang yn ein cymunedau.

"Mae'n rhaid i breswylwyr barhau i ddilyn y canllawiau ar ymbellhau cymdeithasol, golchi dwylo a gwisgo gorchuddion wyneb. Hefyd, dylech weithio gartref lle bynnag fo'n bosib, aros gartref oni bai am resymau hanfodol, a pheidio â chwrdd â phobl o du allan i'ch aelwyd neu swigen gefnogaeth.

"Po leiaf yw ein cyswllt â phobl eraill, y lleiaf fydd y tebygolrwydd o'r feirws yn lledaenu. Parhewch i gadw chi eich hun a'ch teulu, ffrindiau a chymdogion yn ddiogel."

Os byddwch chi, neu unrhyw un yn eich aelwyd yn datblygu symptomau megis peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli neu newid yn eich gallu i arogli neu flasu, mae'n rhaid i chi hunanynysu ar unwaith - gallwch wirio symptomau drwy ddefnyddio gwiriwr symptomau ar-lein y GIG.

Mae cyfleuster profi tymor hir ar gael ym maes parcio'r Neuadd Fowlio yng Nghanolfan Hamdden Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AH). Mae'r safle ar agor rhwng 8am a 8pm, saith diwrnod yr wythnos. Hefyd, mae cyfleuster profi symudol wedi ei leoli ar safle blaenorol ffatri Revlon/Cosi oddi ar Oakwood Drive ym Maesteg (CF34 9TS) rhwng 9am-4pm, yn cynnwys penwythnosau.

Rhaid trefnu apwyntiadau ymlaen llaw i ddefnyddio'r ddau gyfleuster drwy ffonio 119 neu ymweld â gwefan Llywodraeth Cymru.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y