Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhybuddio cwsmeriaid am amlygiad posibl i Covid-19

Mae Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Cwm Taf Morgannwg yn cysylltu â phobl a ymwelodd â'r Masons Arms ym Mryncethin ar 26 Mehefin 2021 yn dilyn profion coronafeirws positif i nifer o bobl oedd ar y safle y diwrnod hwnnw.

Os ydych wedi cael eich nodi fel cyswllt, bydd y tîm Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu â chi cyn bo hir i gynnig cyngor ac arweiniad pellach i chi.

Dylai unrhyw un a ymwelodd â'r safle ar 26 Mehefin ac sydd naill ai eisoes yn dangos neu'n datblygu symptomau fel tymheredd uchel, peswch parhaus neu newid yn eu synnwyr o flasu neu arogli osgoi ymweld â meddygfa, fferyllfa neu ysbyty.

Yn hytrach, dylech hunan-ynysu’n syth ynghyd ag unrhyw aelodau eraill o’r cartref, a threfnu prawf ar-lein yn https://www.gov.uk/get-coronavirus-test neu drwy ffonio 119.

Os oes angen cyngor meddygol arnoch chi, ffoniwch eich meddyg teulu a rhowch wybod iddynt eich bod wedi ymweld â’r safle yn ddiweddar ar yr un pryd â rhywun sydd wedi cael prawf Covid-19 positif ers hynny.

Os nad oeddech chi ar y safle ar y diwrnod hwn, ond yn teimlo’n gyffredinol sâl, gallwch hefyd ofyn am brawf i wirio nad oes gennych chi goronafeirws.

Er bod swyddogion o'r Gwasanaeth Rheoleiddio Cyfrannol wedi cadarnhau bod gan y busnes fesurau coronafeirws ar waith, mae'n ymddangos bod un neu fwy o bobl a oedd ar y safle y diwrnod hwnnw wedi profi'n bositif ers hynny am Covid-19.

Mae gweithdrefnau mewn lle i gefnogi unrhyw un sy’n profi’n bositif o ganlyniad i ddod i gyswllt, a gallwch ddod o hyd i fwy drwy ymweld â’r dudalen cyngor ar goronafeirws ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Chwilio A i Y