Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhybudd ynglŷn â'r system ‘goleuadau traffig’

Mae arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn annog trigolion i fod yn wyliadwrus ynglŷn â defnyddio system ‘goleuadau traffig’ i roi gwybod i eraill fod angen help arnynt.

Mae'r system yn gofyn i drigolion arddangos cardiau neu bosteri o wahanol liwiau yn eu ffenestri i ddangos a ydynt yn hunanynysu, a oes angen help arnynt neu a ydynt yn iawn yn ystod y pandemig.

Defnyddir y system mewn cymunedau mewn rhannau gwahanol o'r Deyrnas Unedig.

Er bod hwn yn gynllun llawn bwriadau da, rydym yn pryderu y gallai fod yn arwydd i unigolyn gymryd mantais o bosibl os yw'n gwybod bod unigolyn sy'n agored i niwed yn byw yno.

Yn hytrach, rydym yn annog trigolion i ddefnyddio’r ffyrdd amgen sydd gennym ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn gofyn am help.

Huw David

Gall unrhyw un sydd angen help gysylltu â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) trwy e-bostio bavo@bavo.org.uk neu ffonio 01656 810400, neu gysylltu â chanolfan gwasanaethau cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 643643.  

Mae BAVO yn cydlynu gwirfoddolwyr y fwrdeistref sirol ac mae cannoedd o bobl wedi cofrestru i ymgyfeillio â thrigolion a gwirio eu lles, i fynd i siopa ar ran y rhai sydd ei angen, i fynd â chleifion adref o'r ysbyty, ac i gasglu presgripsiynau ymysg mathau eraill o gymorth.

Dywedodd Heidi Bennett, prif weithredwr BAVO: “Er bod y mwyafrif llethol o bobl am helpu eu cymdogion lleol yn wirioneddol, mae'n rhaid i ni fod yn wyliadwrus o'r ychydig y gallai fod ganddynt fwriadau eraill.

“Yn anffodus, rydym yn dal i glywed am sgiamiau yn ystod y cyfnod hwn ac rydym am ddiogelu pobl sy'n agored i niwed cymaint â phosibl.  

“Os hoffech wirfoddoli'n ddiogel o fewn eich cymuned leol, cysylltwch â ni yn BAVO a gallwn gynnig rhywfaint o help ac arweiniad ymarferol i chi.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y