Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhybudd i breswylwyr ynglŷn â masnachwyr twyllodrus

Mae preswylwyr ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i fod yn wyliadwrus o fasnachwyr twyllodrus.

Mae'n dilyn gwrandawiad llys diweddar ar gyfer töwr twyllodrus a garcharwyd yr haf diwethaf am fwy na tair blynedd ar ôl pledio'n euog i ddau achos o dwyll ac un achos o ladrata.

Twyllodd Thomas Mochan, 43, o Safle Carafanau Cae Garw , Pen-y-bont ar Ogwr, breswylwyr yn y fwrdeistref allan o £39,000 drwy godi prisiau hynod chwyddedig am waith ar welliannau yn y cartref ac mewn rhai sefyllfaoedd, cyflawni'r gwaith i safon wael iawn.

Mewn gwrandawiad Deddf Enillion Troseddau yn Llys y Goron Caerdydd ar 30 Ebrill, gorchmynnwyd Mochan i ad-dalu ychydig dros £5,000.

Mewn nifer o achosion o'r fath, bydd y masnachwr twyllodrus yn curo ar eich drws ac yn dweud wrthych fod gennych broblem fach sy'n hawdd ei datrys, ond buan iawn mae'n datblygu yn broblem fawr, megis y gost o £25,000 a gododd Mochan ar un preswylydd i atgyweirio to oedd wedi'i fwyta gan bryfed pren. Ac er gwaethaf ein hymchwiliadau Enillion Troseddau cadarn, weithiau nid oes fawr o iawndal ar gael i ddioddefwyr; mae eu harian wedi mynd.

Yn yr achos hwn, creodd Mochan ystod o enwau busnes gwahanol i guddio'r tu ôl iddynt er mwyn hwyluso ei fasnachu twyllodrus. Drwy gydol y cyfan, cyflwynodd bersona dymunol, credadwy a waethygodd y broblem o breswylwyr yn cael eu twyllo ganddo. Gall digwyddiadau o'r math yma arwain at unigolion sy'n cael eu targedu gan fasnachwyr twyllodrus yn dirywio'n gorfforol ac emosiynol, gan waethygu lles meddyliol unigolyn, wrth iddynt ddod yn llai annibynnol ac yn fwy amheus o bobl.

Dyna pam ydym yn annog unrhyw breswylydd i gysylltu â Llinell Gymorth i Ddefnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1133 os ydynt yn amau bod perthynas, ffrind neu gymydog yn neu wedi cael eu twyllo gan unigolyn. Fel arall, gall pobl gysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu drwy fynd i crimestoppers-uk.org.

Dave Holland, Pennaeth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir a lansiodd yr ymchwiliad i Mochan yn y lle cyntaf

Gall arwyddion o fasnachwr twyllodrus gynnwys gwasanaethau heb eu gorffen neu o ansawdd gwael, prisiau cynyddol a gwaith brys yn ofynnol, pwysau i gytuno yn y fan a'r lle a thaliadau arian parod ymlaen llaw. Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag adnabod arwyddion masnachwr twyllodrus ewch i wefan Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y