Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhybudd ‘aros yn wyliadwrus’ wrth i achosion coronafeirws gynyddu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn annog trigolion lleol i barhau’n wyliadwrus yn dilyn sylw yn y cyfryngau ynghylch sut mae trefniadau’r pandemig yn Lloegr yn newid.

Gyda Llywodraeth Cymru’n paratoi i gyhoeddi ei hadolygiad 21 diwrnod diweddaraf a chyhoeddi Cynllun Rheoli Coronafeirws wedi’i ddiweddaru, mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, eisoes wedi pwysleisio y bydd parhau i wisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus a lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn parhau i fod yn hynod bwysig.

Mae’r Prif Swyddog Meddygol, Frank Atherton, hefyd wedi cadarnhau bod niferoedd yr achosion coronafeirws yn dyblu bob chwe diwrnod a hanner ledled Cymru, gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru’n amcangyfrif bod y rhif ‘R’ rhwng 1.8 a 1.9 - un o’r cyfraddau uchaf ar unrhyw adeg ers anterth y don gyntaf.

Mae angen i ni gyd fod yn gwbl glir nad yw coronafeirws wedi diflannu, ac mae’r pandemig yn bell o fod wedi gorffen. Nid yw’r llacio a gyhoeddir ar gyfer Lloegr ar 19 Gorffennaf yn berthnasol yma yng Nghymru. Hyd nes i Lywodraeth Cymru gadarnhau beth fydd y camau nesaf, rydym yn parhau ar lefel rhybudd un, a dylem ymddwyn yn unol â hynny drwy ddilyn yr holl reolau a rhagofalon wedi’u dylunio i helpu i’n cadw’n ddiogel. Mae’n parhau’n gwbl hanfodol bod pawb yn derbyn dau ddos o’r brechiad coronafeirws. Mae oedolion nad ydynt wedi derbyn eu brechiad cyntaf eto wedi dechrau defnyddio’r apwyntiadau ‘galw heibio’ newydd, sydd ar gael yn Ravens Court yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 9:15am-4:30pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn.

Mae'r rhain yn cynnig cyfle i unrhyw un sydd wedi gwrthod neu golli eu hapwyntiad cyntaf, i ddal i fyny, tra bod apwyntiadau ar gyfer yr ail ddos yn parhau i gael eu cynnal ochr yn ochr â’r rheiny fel arfer. Dylai unrhyw un sy’n teimlo’n gyffredinol sâl, neu sydd â thymheredd uchel, peswch newydd, parhaus neu wedi colli neu wedi sylwi ar newid yn ei synnwyr arogli neu flasu, drefnu prawf cyn gynted â phosibl a hunan-ynysu gartref.

Mae profi symudol yn parhau ar gael gyda chyfleuster gyrru trwodd yn gweithredu yn Oakwood Drive ym Maesteg rhwng 9am-5pm a chanolfan galw heibio yn y Neuadd Fowlio ar Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 2pm-8pm. I ddefnyddio unrhyw un o’r ddau safle, byddwch angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw drwy ymweld â gwefan Llywodraeth Cymru neu ffonio 119. Os oes gennych broblemau gyda'ch clyw neu leferydd, gallwch ffonio 18001119 i drefnu apwyntiad. Gallwch hefyd gasglu profion llif unffordd at ddefnydd gartref o faes parcio’r Neuadd Fowlio rhwng 8am-1pm, saith diwrnod yr wythnos.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Chwilio A i Y