Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhybudd am sgam ffurflen frechu ffug

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhybudd y gallai ffurflenni caniatâd brechu ffug fod yn cael eu rhannu mewn ysgolion.

Mae’n ymddangos bod y ffurflenni ffug wedi cael eu hanfon i ysgolion ledled y DU gan grwpiau gwrth-frechu yn dilyn y cyhoeddiad y byddai pob plentyn 12-15 oed yn cael cynnig eu dos cyntaf erbyn diwedd hanner tymor mis Hydref.

Dan logo ‘Brechiadau’r GIG/NHS Vaccines'’, mae’r ffurflen yn honni yn anghywir fod y brechlyn yn peri risg o ‘strôc, dallineb, byddardod, clotiau, camesgoriad, anaffylacsis ac anhwylderau cardiofasgwlaidd'.

Rydym yn ymwybodol bod grwpiau gwrth-frechu yn ceisio rhannu ffurflenni caniatâd brechu ffug ymysg ysgolion y DU i geisio lledaenu ofn a drwgdybiaeth.

Er nad ydym wedi gweld y ffurflenni hyn yn ymddangos mewn unrhyw ysgol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hyd yma, mae’n rhaid i ni fod yn wyliadwrus, felly rhannwch y neges hon ymysg ffrindiau a theulu, a sicrhewch eich bod yn gwirio eich ffeithiau gyda ffynonellau dibynadwy.

Cael eich brechu yw'r ffordd orau o fynd i’r afael â’r panedmig hwn, ac rwyf eisiau annog pawb sy’n gymwys i wneud yn siŵr eu bod yn cael y ddau ddos. Mae cael eich brechu’n cyfyngu ar effeithiau coronafeirws, ac yn helpu i’ch cadw chi, eich teulu, eich ffrindiau a’r gymuned ehangach mor ddiogel â phosib.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Mae dros 104,000 o bobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bellach wedi'u brechu'n llawn. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau bod llythyrau apwyntiadau wedi’u hanfon at blant 12-15 oed cymwys sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol penodol, ac mae rhagor o wybodaeth i’w gweld ar wefan y bwrdd iechyd.                                                

Gall unrhyw un 16 oed neu hŷn sydd heb gael eu dos cyntaf o'r brechlyn eto alw heibio Canolfan Frechu Covid-19 i gael eu brechu, heb drefnu apwyntiad ymlaen llaw. Mae’r apwyntiadau galw heibio hyn ar gael mewn canolfannau brechu cymunedol yn y rhanbarth.

Mae hyn yn cynnwys Cwrt y Cigfrain yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AP) lle mae apwyntiadau galw heibio ar gael rhwng 11am a 4.30pm. Mae manylion canolfannau brechu eraill yn y rhanbarth hefyd ar gael ar wefan y bwrdd iechyd.

Bydd brechiad Pfizer yn cael ei gynnig o ddydd Llun i ddydd Iau, a bydd brechiad Oxford AstraZeneca a Pfizer yn cael eu cynnig ar ddydd Gwener.

Dylai unrhyw un sydd eisiau manteisio ar yr apwyntiadau galw heibio ddod â phrawf adnabod gyda nhw, fel pasbort, trwydded yrru neu fil cyfleustodau fel prawf o'u cyfeiriad. 

Chwilio A i Y