Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhwyf-aint o ailwampio i Glwb Canŵ Maesteg diolch i grant gan y Gist Gymunedol

Mae Clwb Canŵ Maesteg wedi derbyn £1,455 gan gynllun y Gist Gymunedol fel y gall gyflwyno sesiynau padlfyrddio sefyll newydd i annog hyd yn oed mwy o bobl leol i wneud chwaraeon dŵr.

 

Bydd y clwb, a gafodd ei sefydlu bron i 30 mlynedd yn ôl, yn defnyddio'r cyllid grant i brynu tri phadlfwrdd newydd sbon a chymhorthion hynofedd.

Mae cynllun grant y Gist Gymunedol yn fenter Chwaraeon Cymru a gaiff ei gynnal yn lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a chaiff ceisiadau am gyllid eu cymeradwyo gan banel o wirfoddolwyr. Gall y cynllun ddarparu grantiau hyd at £1,500 ac mae cyfanswm o £24,030 hyd yn hyn wedi ei neilltuo i glybiau a sefydliadau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eleni.

Yng nghyfarfod diweddaraf y panel, cafodd arian ei rannu rhwng 18 o grwpiau gwahanol ar gyfer amrywiaeth eang o chwaraeon, gan gynnwys achub bywyd syrffio, athletau, paffio, tennis, criced, dawnsio, golff, a llawer mwy.

Un arall o’r ymgeiswyr llwyddiannus oedd Tîm Pêl-rwyd Hŷn y ‘Jets’ Pen-y-bont ar Ogwr. Daliwyd £1,500 yn eu rhwyd, a byddant yn ei roi tuag at hyfforddi nifer o wirfoddolwyr mewn cymorth cyntaf, prynu cyfarpar, a chael defnydd cyfleusterau i helpu i hybu nifer y chwaraewyr yn eu cynghrair hamdden leol.

Nod Cynllun y Gist Gymunedol yw darparu cyfleoedd newydd neu well i bobl leol o bob oedran a phob gallu, er mwyn iddynt allu cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol.

Ynghyd â chefnogi chwaraeon sefydlog, mae'n wych gweld y cynllun yn rhoi cyfleoedd gwell i bobl gymryd rhan mewn rhywbeth gwahanol. Rwy'n sicr yn croesawu unrhyw beth sy'n galluogi trigolion lleol i fod yn fwy heini yn fwy aml.

Rwy'n gobeithio y bydd mwy o glybiau, grwpiau a sefydliadau chwaraeon yn cysylltu gyda chynigion yn ystod gweddill y flwyddyn ariannol bresennol.

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod y Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae cyfle i glybiau ymgeisio am arian pellach o £32,886 cyn diwedd y flwyddyn ariannol, a dylai unrhyw glwb sy'n dymuno gwybod mwy neu gyflwyno cais fynd i http://sport.wales/communitychest neu gysylltu ag Andrew Jones drwy ffonio 01656 642745 neu anfon e-bost at Andrew.jones2@bridgend.gov.uk.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y