Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhaglen wedi’i ddiweddaru’n amlinellu gwelliannau ar y gweill i ganol trefi

Mae aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi clywed sut mae cronfa ddylanwadol a ddarparwyd  i sicrhau ystod o welliannau mewn canol trefi, wedi cael ei ddiweddaru.

Cynhaliwyd y rhaglen Buddsoddiad Adfywiad Targedig o 2018-2021 ac mae ei rhaglen olynol Trawsnewid Trefi yn rhedeg tan fis Mawrth 2022 ar hyn o bryd.

Hyd yma, mae cyllid wedi galluogi tîm adfywio'r awdurdod lleol i ymrwymo i tua £2.7m ar gyfer prosiectau ar draws y fwrdeistref sirol, gan gynnwys y dyfarniad cyllid diweddar o £910,000 ar gyfer caffael a dymchwel safle gorsaf yr heddlu yn Cheapside.

Roedd y prosiectau a gwblhawyd a ariannwyd gan y rhaglen yn cynnwys:

  • Cymorth cyllid ar gyfer 17 eiddo ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Maesteg a Phorthcawl dan y Grant Gwelliannau Awyr Agored Covid.
  • Adeiladu llawr gwaelod ar Stryd Nolton, Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o ddatblygiad Grŵp Tai Coastal
  • Cyllid datblygu ar gyfer Uwchgynllun Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr
  • Cyllid refeniw ar gyfer amrywiaeth o brosiectau rheoli canol trefi
  • Cyllid ar gyfer sawl prosiect Grantiau Byw / Gwella Eiddo’r Ganolfan Drefol Thematig gan gynnwys Adventure Rooms, Racoon Hair, La Cocina, a Rye and Cane ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Bydd prosiectau parhaus a phrosiectau’r dyfodol yn cael eu hariannu gan y rhaglen Trawsnewid Trefi tan fis Mawrth 2022 a byddant yn ceisio buddsoddi mewn prosiectau a all sicrhau canlyniadau economaidd a chymunedol realistig.

Bydd y rhaglen Trawsnewid Trefi hefyd yn gweld mwy o leoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Maesteg yn elwa o Grantiau Byw a Gwella Eiddo’r Ganolfan Drefol Thematig fel yr hen adeilad Family Value a hen adeilad Natwest ym Maesteg a thafarn y Coity Castle ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Yn y cyfamser, drwy'r cyllid Seilwaith Gwyrdd, bydd Commercial Street yng nghanol tref Maesteg ac ail-ddatblygiad Linc Cymru o Sunnyside, Pen-y-bont ar Ogwr, ymhlith y rhai a fydd yn elwa.

Bydd y rhaglen Trawsnewid Trefi yn caniatáu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sicrhau'r gefnogaeth fwyaf posibl i adfywio canol trefi drwy fynd i'r afael â materion a rennir.

Mae'r rhain yn cynnwys delio â safleoedd gwag, yr angen i gynyddu nifer yr ymwelwyr, cefnogi twristiaeth yn ogystal â darparu seilwaith gwyrdd a bioamrywiaeth yng nghanol trefi a chefnogi llwybrau teithio llesol.

Rwy'n credu bod amrywiaeth aruthrol o dan bennawd cyffredinol y fenter hon. Byddwn yn gweld gwahaniaeth go iawn pan fydd addysg ac adfywio’n cyfuno yn y prosiect sy’n deillio o’n Cynllun Meistr Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer campws Coleg Pen-y-bont ar Ogwr newydd sbon ar safle’r hen orsaf heddlu yn Cheapside. Bydd hyn yn ein helpu i symud ymlaen mewn ffordd wirioneddol drawsnewidiol.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y