Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Pwyllgor Cydraddoldeb i ystyried adroddiad ar gysylltiadau â Syr Thomas Picton

Bydd Pwyllgor Cydraddoldeb Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cwrdd yr wythnos nesaf i drafod adroddiad ar gysylltiadau hanesyddol yr ardal â Syr Thomas Picton, llywodraethwr dadleuol Trinidad.

Mae'n dilyn protestiadau cenedlaethol a gynhaliwyd yn gynharach yn y flwyddyn fel rhan o'r mudiad Mae Bywydau Du o Bwys pan ofynnwyd i awdurdodau lleol ystyried pa gerfluniau, cofadeiladau, adeiladau, parciau, meysydd chwarae a strydoedd a all fod â chysylltiadau ag unigolion a feirniadwyd fel rhan o'r protestiadau.

Mae'r adroddiad yn amlinellu sut mae wyth stryd – tair ym Mhen-y-bont ar Ogwr, dwy ym Mhorthcawl, un ym Mynydd Cynffig ac dwy yn Nantyffyllon – sydd wedi'u cysylltu â'r enw Picton. Mae hefyd yn nodi dwy ffynhonnell bosib ar gyfer hyn, Syr Thomas Picton, llywodraethwr Trinidad, a Lefftenant-Cyrnol Thomas Picton-Turberville, cyn-berchennog Priordy Ewenni.

Nid yw'r ymchwil hyd yn hyn wedi gallu cadarnhau'n derfynol sut cafodd y strydoedd eu henwi, neu a ydynt yn gysylltiedig â Syr Thomas Picton.

Mae'r adroddiad yn argymell bod hanesydd yn gwneud rhagor o ymchwil a all gael ei hystyried wedyn unwaith y bydd Llywodraeth Cymru wedi cwblhau ei hadolygiad cenedlaethol o gofadeiladau, cerfluniau ac adeiladau cyhoeddus hanesyddol Cymru.

Mae'r adroddiad yn amlinellu ymhellach sut mae proses gyfreithiol gyfredol ar waith i gefnogi preswylwyr sy'n dymuno newid enw stryd.

Mae’r broses hon yn ystyried materion fel ymgynghori priodol â phreswylwyr a busnesau yr effeithir arnynt, y Post Brenhinol, a chynghorau tref a chymuned lleol, yn ogystal â gwneud newidiadau angenrheidiol i ddogfennau swyddogol fel gweithredoedd morgais a mwy.

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb yn cwrdd i drafod yr adroddiad am 10am ddydd Llun 24 Awst.  

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y