Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Pum cymuned newydd yn dod yn lleoedd mwy addas i bobl â dementia fyw ynddynt

Porthcawl, Mynydd Cynffig, Y Pîl, Cefn Cribwr a Chorneli yw’r ardaloedd diweddaraf i gael eu cydnabod yn gymunedau addas i bobl a dementia ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae mwy na 1,500 o bobl o fusnesau, siopau, eglwysi, ysgolion a sefydliadau gwirfoddol lleol wedi cytuno i fod yn rhan o’r cynllun Addas i Bobl â Dementia, sydd wedi ei lunio i sefydlu rhwydwaith o gymunedau lle y gall pobl sy’n byw â dementia gael parch, dealltwriaeth a chefnogaeth.

Mae staff, gwirfoddolwyr a gweithwyr yn y safleoedd sy’n cymryd rhan ym mhob un o’r cymunedau wedi mynychu sesiynau ymwybyddiaeth ffrindiau dementia i’w helpu i gydnabod a chynorthwyo pobl a allai fod â dementia, a byddant yn arddangos bathodynnau a sticeri Ffrindiau Dementia.

Datblygwyd y prosiect fel partneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, BAVO a’r Gymdeithas Alzheimer ac fe’i croesawyd gan y cynghorau tref a’r cynghorau cymunedol lleol. Mae lansio’r cymunedau addas i bobl â dementia newydd hyn yn dilyn llwyddiant cynllun blaenorol a sefydlwyd yng nghanol tref Maesteg yn 2016.

Mae ystadegau gan Age UK yn amcangyfrif bod hyd at 800,000 o bobl wedi’u heffeithio gan ddementia, ond dim ond 43 y cant sydd wedi cael diagnosis o’r cyflwr.

Rwyf wrth fy modd o weld rhagor o gymunedau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn mabwysiadu’r fenter addas i bobl â dementia. Y nod yw darparu mwy o ddealltwriaeth, goddefgarwch a chefnogaeth, a helpu pobl â dementia i aros yn y cartrefi a’r cymunedau y maent yn gyfarwydd â nhw am gyn hired â phosibl.

Mae hefyd yn helpu i leihau arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd, ac yn gwella iechyd pobl sy’n byw â dementia.

Cynghorydd Phil White, yr Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar:

Dywedodd Zoe Wallace, Pennaeth Gofal Sylfaenol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg: “Rydym wrth ein boddau bod rhagor o gymunedau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cwblhau sesiynau ymwybyddiaeth i helpu pobl sy’n byw â dementia. Bydd eu gwybodaeth newydd yn helpu pobl sydd â dementia i fyw gartref yn eu cymunedau eu hunain am gyn hired â phosibl, gan ein bod ni’n gwybod bod hynny’n cyflawni canlyniadau cadarnhaol o ran iechyd corfforol ac emosiynol.”

Dywedodd Prif Weithredwr BAVO, Heidi Bennett: “Ein sesiynau ymwybyddiaeth yw’r fenter leol fwyaf erioed i greu gwell dealltwriaeth o sut y mae dementia yn effeithio ar unigolyn. Nod y prosiect yw gweddnewid ein ffordd o feddwl am ddementia, ac ymateb i bobl sydd â’r cyflwr. Pa un a ydych chi’n staff yn gweini mewn siopau neu gaffis, yn ciwio y tu ôl i rywun mewn banc, yn teithio ar yr un bws – gall bob un ohonom wneud gwahaniaeth drwy gydnabod pobl â dementia ac yn bwysicaf oll, ymateb iddynt â chefnogaeth, amynedd, goddefgarwch a chwrteisi.”

Gall busnesau neu sefydliadau sy’n dymuno cael gwybod mwy am sesiynau ymwybyddiaeth am ddementia gysylltu â BAVO ar 01656 810400 neu gysylltu â’r Gymdeithas Alzheimer ar 01656 647158.

Chwilio A i Y