Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Prosiect yn anelu at roi dyfodol disglair i dwyni tywod

Mae prosiect newydd ar waith a fydd yn parhau am ddwy flynedd i ddiogelu ac ehangu’r ddwy dirwedd o dwyni tywod sydd ar ôl ar ymylon arfordir Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Ar un adeg, roeddent wedi'u huno fel un llinyn anferthol o dywod a oedd yn ymestyn o Aber Afon Ogwr hyd at Benrhyn Gŵyr, ond erbyn hyn mae'r twyni tywod a welir yng Nghynffig a Thywyn Merthyr Mawr wedi’u gwahanu gan Borthcawl, dau gwrs golff a thir fferm sefydledig.

Dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, bydd prosiect 'O Dwyn i Dwyn: Rheoli Tirwedd Arfordirol Pen-y-bont ar Ogwr yn Gynaliadwy' yn ymwneud â chynyddu bioamrywiaeth, gwella cynefinoedd, adfer rhai llwybrau a therfynau, ac addysgu ymwelwyr.

Mae'r prosiect wedi derbyn cyllid gwerth £312,541 oddi wrth y Cynllun Rheoli Cynaliadwy drwy Raglen Cymunedau Gwledig – Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru.

Mae twyni tywod wedi'u rhestru fel un o'r cynefinoedd sydd fwyaf mewn perygl yn Ewrop, gyda llawer ohonynt yn cael eu gorchuddio gan lystyfiant trwchus a phrysgwydd ymledol yn ystod y degawdau diweddar.

Mae twyni tywod wedi'u rhestru fel un o'r cynefinoedd sydd fwyaf mewn perygl yn Ewrop, gyda llawer ohonynt yn cael eu gorchuddio gan lystyfiant trwchus a phrysgwydd ymledol yn ystod y degawdau diweddar.

Mae'n anhygoel meddwl mai ym Merthyr Mawr y mae'r ail dwyn tywod mwyaf yn Ewrop, ail yn unig i dwyn mawr Pilat ar arfordir gorllewinol Ffrainc. Mae'n rhaid i ni warchod y dirwedd anhygoel hon i genedlaethau’r dyfodol felly elfen bwysig arall o'r prosiect bydd creu cywaith ffurfiol rhwng y perchnogion tir, rheolwyr gwarchodfa natur, clybiau golff a ffermwyr sydd i gyd â chyfran yn y rhan wefreiddiol hon o arfordir Cymru.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Ychwanegodd y Cynghorydd Smith: "Rydyn ni am ddenu mwy o ymwelwyr, a hefyd gwella eu profiad wrth iddynt gerdded ar hyd y twyni, trwy ddarparu llwybrau ac arwyddion gwell, ond rydyn ni hefyd am i'r ymwelwyr fod yn hysbys am bwysigrwydd yr ecosystemau cyfareddol hyn fel eu bod yn fwy cyfrifol ac yn chwarae rhan yng nghadwraeth y twyni."

Mae Rhaglen Cymunedau Gwledig – Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014–2020 yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Chwilio A i Y