Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Prosiect Super-Agers i'w roi dan sylw

Bydd prosiect arloesol dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd â'r nod o gael pobl hŷn i fod yn fwy egnïol yn cael ei arddangos mewn cynhadledd.

Mae'r cynllun Super-Agers, a gydlynwyd gan Andrew Thomas, rheolwr grŵp y cyngor ar gyfer atal a llesiant, wedi bod yn datblygu rhaglen gweithgarwch corfforol ranbarthol ar gyfer oedolion 50+ oed i'w helpu i fyw bywydau iach tra'n lleihau'r pwysau ar wasanaethau cymorth.

Yng nghamau cynnar y prosiect, ymgysylltodd 239 o oedolion hŷn â gweithgareddau a gynhaliwyd mewn 12 lleoliad, gyda chefnogaeth 70 o fyfyrwyr gofal cymdeithasol o Goleg Pen-y-bont ar Ogwr. Mewn ymateb i achosion o Covid-19 a'r cyfyngiadau cyfnod clo dilynol, a olygai na allai grwpiau gyfarfod yn bersonol mwyach, datblygwyd dulliau Active@Home gan gynnwys pecynnau adnoddau, llyfrau gweithgareddau a mentora dros y ffôn.

Mae sesiynau gweithgareddau bellach yn ôl ac yn cael eu cynnal yn yr awyr agored ac mewn lleoliadau Halo ar ôl cynnal asesiadau risg a mesurau lliniaru diogelwch.

Roedd un cyfranogwr sydd yn ei 70au cynnar ac sy'n rhannol ddall yn poeni am ddiflasu yn ystod y cyfnod clo ac roedd am gael help i gadw'n heini. Fe'i cyfeiriwyd at Super-Agers a'i helpodd i sefydlu trefn ymarfer corff gyda galwadau ffôn wythnosol i wirio cynnydd a darparu cymorth. Roeddent hefyd yn ei helpu i wneud cais am gi tywys i gynnal annibyniaeth a bod yn rhan o'r gymuned.

Yn ei hadborth, dywedodd: "Rwy'n teimlo fy mod wedi cyflawni llawer yn ystod y cyfnod hwn ac rwy'n teimlo'n llawer mwy hyderus. Roeddwn yn edrych ymlaen yn fawr at y galwadau bob wythnos, roeddent yn gwneud fy niwrnod ac yn gwneud i mi sylweddoli'r hyn yr oeddwn wedi'i gyflawni."

Cefnogwyd Andrew gan Gomisiwn Bevan am y flwyddyn ddiwethaf i brofi'r prosiect, a'r wythnos nesaf, bydd yn ei gyflwyno i Arddangosfa Enghreifftiol Bevan, sy'n cael ei chynnal yn rhithiol ar 1-4 Rhagfyr.             

Dywedodd yr aelod cabinet dros wasanaethau cymdeithasol a chymorth cynnar, y Cynghorydd Nicole Burnett: "Llongyfarchiadau i Andrew am gael cydnabyddiaeth am ei waith ar y prosiect hanfodol hwn. Mae Super-Agers yn gwneud gwahaniaeth enfawr i ansawdd bywyd trigolion lleol, gan gynnwys rhai ag anableddau a chyflyrau cronig sy'n deillio o oedran.

"Mae disgwyl i Gymru weld cynnydd o 27 y cant yn nifer y bobl rhwng 65 ac 84 oed erbyn 2039 a bydd tua 17-20 o'r blynyddoedd hynny'n cael eu gwario mewn iechyd gwael felly bydd mentrau fel hyn yn allweddol i gadw pobl hŷn yn egnïol a chaniatáu iddynt gynnal eu hannibyniaeth."

Mae Super-Agers wedi'i ddarparu drwy bartneriaeth ranbarthol ar draws ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg gan gynnwys cynghorau Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Halo, Awen, BAVO, y Rhwydwaith Gofalwyr Rhanbarthol a mwy. Dyfarnwyd cyfran o £5.4m iddo o Gronfa Iach ac Egnïol Llywodraeth Cymru.

Bydd Andrew yn cyflwyno'r prosiect yn Arddangosfa Enghreifftiol Bevan ar ddydd Mercher, 2 Rhagfyr, am 9am-10.30am.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Super-Agers ar wefan Comisiwn Bevan, lle gallwch hefyd gael tocynnau ar gyfer y gynhadledd.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y