Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Prosiect isadeiledd gwyrdd yn ennill £580,000 o gyllid

Bydd nifer o warchodfeydd natur, parciau a mannau gwyrdd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn elwa yn dilyn cymeradwyaeth grant o £580,000 gan Lywodraeth Cymru.

Yn rhan o Brosiect Rhwydwaith Natur Cwm Taf, nod y cynllun yw creu cydweithrediad o sefydliadau yn y rhanbarth er mwyn rheoli’r isadeiledd gwyrdd er budd pobl, busnesau a chymunedau.  

Bydd hyn yn golygu archwiliad a gwaith i fannau gwyrdd o ran gwella ac adnewyddu mynediad i fannau gwyrdd o safon, a chynnwys cymunedau mewn cynlluniau i ddatblygu mannau dysgu i’r blynyddoedd cynnar ac annog pobl i feddwl am y ffordd y maent yn rhyngweithio gyda natur, fel bod modd manteisio i’r eithaf ar ein mannau gwyrdd.  

Mae disgwyl i fannau gwyrdd yn yr ardaloedd canlynol elwa:

  • Gwarchodfa Natur Leol Parc Bedford
  • Parc Tir Iarll, Llangynwyd
  • Parc Calon Lan, Blaengarw
  • Golchfeydd Aberogwr
  • Aberfields, Bro Aberogwr
  • Gwarchodfa Natur Leol Coedwig Llyn Brogaod, Y Pîl
  • Gwarchodfa Natur Leol Coed Tremain a Bryn Bracla                                     
  • Parc Lles Maesteg
  • Craig y Parcau, Pen-y-bont
  • Llyn Wilderness, Porthcawl

Mae’r prosiect, y mae disgwyl iddo ddod i ben ym mis Mehefin 2023, wedi’i rannu yn dair thema: Galluogi, Grymuso ac Uno.

Rydym yn falch bod y Prosiect Rhwydwaith Natur Cwm Taf wedi llwyddo i sicrhau dros £580,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn deyrnged i waith caled ein staff wrth iddynt barhau i fynd y filltir ychwanegol mewn cyfnodau mor heriol.

Rydym i gyd wedi sylweddoli pa mor bwysig yw mannau gwyrdd i’n bywydau. Os gall y mannau gwyrdd hynny hefyd fod yn lleoedd i ddysgu a thyfu, yna byddwn ni’n gymuned gyfoethocach a mwy gwyrdd.

Bydd y prosiect yn helpu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gyflawni ei uchelgeisiau i ddod yn gyngor mwy gwyrdd drwy addysgu plant, gweithio gyda chymunedau a hyrwyddo ymwybyddiaeth.

Cynghorydd Stuart Baldwin, Aelod Cabinet dros Gymunedau

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y