Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Prosiect celf digidol yn dathlu gofalwyr maeth yr awdurdod lleol

Mae Nathan Wyburn, artist o Gymru, eisiau tynnu sylw at y gwaith mae gofalwyr maeth Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ei wneud. Bydd Pafiliwn y Grand, Porthcawl hefyd yn cael ei oleuo'n oren yn ystod Pythefnos Gofal Maeth.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae nifer ohonom wedi gallu dibynnu ar ein teulu a'n ffrindiau i'n cefnogi ni, ond mae nifer o blant a phobl ifanc ar draws Cymru angen y gefnogaeth honno yn fwy nag erioed. 

Ar ddechrau Pythefnos Gofal Maeth - ymgyrch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth a recriwtio gan The Fostering Network - mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn galw ar fwy o bobl yn yr ardal i ystyried maethu.

Thema eleni yw ‘#WhyWeCare’, ac mae Nathan Wyburn, artist o Gymru, sy'n adnabyddus am ei ddulliau unigryw o greu celf, wedi creu darn gan ddefnyddio goleuadau LED i helpu i brofi sut all unrhyw aelwyd fod yn gartref diogel a chariadus.

Dywedodd Nathan: "Cefais gerdd a oedd yn cwmpasu popeth mae gofalwyr maeth yn ei wneud o ran darparu gwell dyfodol i blant ar draws Cymru, ac roeddwn eisiau creu rhywbeth sy'n diolch iddyn nhw yn yr un ffordd y maen nhw'n croesawu plant i'w cartrefi gan agor eu drysau - a'u calonnau.

"Penderfynais droi'r geiriau hynny'n gelf gyda darn sy'n dangos cartref fel golau ar ddiwedd diwrnod du i blant a phobl ifanc. 

"Credaf mai un o'r mythau mwyaf ynghylch maethu yw bod yn rhaid i chi gael tŷ mawr gyda gardd fawr er mwyn bod yn ofalwr maeth - nid yw hynny'n wir o gwbl."

Mae fideo yn dangos treigl amser o'r darn yn dod at ei gilydd, gyda'r gerdd yn ymddangos dros y llun, yn dangos sut mae cyd-destun y gwaith celf yn aneglur, "Dim ond ar ôl troi'r golau ymlaen y ceir eglurder," meddai Nathan. 

"Mae ymdeimlad o bosibilrwydd ac agwedd gadarnhaol yn amlwg iawn!"

Nawr, gofynnir i bobl ar draws y fwrdeistref sirol ddangos eu cefnogaeth dros Bythefnos Gofal Maeth drwy osod lamp yn eu ffenestri ddydd Iau 20 Mai, i 'daro golau' ar y gwaith sy'n cael ei wneud gan ofalwyr maeth awdurdodau lleol, ac i ddathlu eu hymdrechion o ran trawsnewid bywydau plant a phobl ifanc. Bydd adeiladau ledled Cymru, yn cynnwys Pafiliwn y Grand, yn cael eu goleuo mewn lliw oren i ddangos gwerthfawrogiad o’r gwaith maen nhw'n ei wneud.

Mae gofalwyr maeth yn darparu cefnogaeth, cariad a sicrwydd bob dydd i blant a phobl ifanc sy'n methu â byw gyda'u teuluoedd genedigol.

Tra bo nifer ohonom wedi bod yn anhapus am dreulio'r rhan fwyaf o'r flwyddyn ddiwethaf gartref, dim ond breuddwydio am gael teimlo'n ddiogel a chyfforddus yn eu cartrefi a wnaeth rhai pobl ifanc. Yn syml, mae hyn yn rhywbeth sy'n teimlo'n bell o gyrraedd rhai plant a phobl ifanc.

Cynghorydd Huw David

Mae angen cannoedd o deuluoedd maethu newydd bob blwyddyn yng Nghymru i ofalu am blant o bob oed, yn enwedig ar gyfer grwpiau o frodyr a chwiorydd, plant hŷn a phobl ifanc, plant gydag anghenion dysgu ychwanegol, a phlant sy'n ceisio lloches heb rieni.

"Mae sawl camsyniad ynghylch maethu", dywedodd y Cynghorydd Nicole Burnett, Aelod Cabinet y cyngor dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar.

"Er enghraifft, mae rhai pobl yn meddwl fod yn rhaid i chi fod mewn perthynas neu wedi priodi - neu fod â chartref eich hun - ac nid yw hynny'n wir. 

"Un o'r pethau am faethu yw nad yw'n ymwneud â newid mewn plentyn, ond yn hytrach gadael iddo fod yn ef ei hun a'i helpu i ddysgu pwy ydyw, er mwyn datblygu. Felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl allai ychwanegu amrywiaeth eang o brofiadau bywyd a gwaith i'r rôl.

“Bydd gan lawer o bobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ystafelloedd sbâr a allai ddod yn noddfa a thrawsnewid bywyd plentyn a sicrhau ei fod yn ffynnu.

“Byddwn yn rhannu mwy, gan gynnwys fideo Nathan ar draws ein sianeli cyfryngau cymdeithasol trwy gydol Pythefnos Gofal Maeth i helpu mwy o bobl i ddeall a gwerthfawrogi maethu a’r gwahaniaeth cadarnhaol y gall ei wneud i fywydau pobl ifanc.”

Os ydych chi'n meddwl y gallech chi wneud gwahaniaeth drwy ddod yn ofalwr maeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i: www.bridgend.gov.uk/fostering.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Rheolwr Marchnata, Nicola Fedyszyn ar (01656) 815322 neu e-bostiwch nicola.fedyszyn@bridgend.gov.uk Gwefan: www.bridgend.gov.uk E-bost: nicola.fedyszyn@bridgend.gov.uk Tudalen Wê: www.bridgend.gov.uk

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y