Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Prosiect arddangos arloesol i helpu i greu cymunedau carbon isel

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn datblygu prosiect arddangos arloesol sy'n canolbwyntio ar greu cymunedau carbon isel a marchnadoedd ynni isel.

Nod y Fenter Cymunedau Carbon Isel yw gweld sut y gellir rhannu trydan adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol o ganlyniad i bŵer solar â chartrefi eraill cyfagos.

Mae'r awdurdod lleol yn gweithio'n agos â nifer o gwmnïau ynni ar y cynllun - Challoch Energy, Nuvision Energy (Wales) Ltd a Passiv UK.

Mae'n golygu gosod paneli solar neu system awyru yn seiliedig ar solar mewn nifer o dai yn Ne Corneli. Yn ogystal â hyn, bydd batris yn cael eu gosod mewn rhai tai a bydd eraill yn cael eu cysylltu â'r grid pŵer lleol i helpu i gydbwyso'r cyflenwad a'r galw am bŵer o fewn y gymuned.

Bydd nifer fechan o aelwydydd sy'n dymuno cymryd rhan yn y prosiect peilot arloesol hwn yn cael paneli solar neu system awyru yn seiliedig ar solar am ddim, a chaledwedd a meddalwedd arall i archwilio'r potensial ar gyfer rhannu'r buddion a chyfrannu at leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn cynnwys carbon.

Yna byddwn yn defnyddio'r canfyddiadau o'r gosodiadau hyn ynghyd ag efelychiadau digidol o'r pentref i helpu i ddeall sut y gall y farchnad ynni leol helpu'r gymuned i bontio i ddyfodol carbon isel. Dewiswyd De Corneli fel safle ar gyfer y prosiect arddangos Cymunedau Carbon Isel cyntaf oherwydd ei faint a lleoliad - nid oes datblygiad hirgul yno ac un is-orsaf yng nghanol y pentref sy'n pweru pob tŷ. Mae gan nifer o'r cartrefi yno'r lleoliad cywir ar gyfer ynni solar hefyd.

Dyma un o nifer o brosiectau y mae'r cyngor yn gweithio arnynt fel rhan o'r strategaeth ddatgarboneiddio 'Pen-y-bont ar Ogwr 2030' i wneud Pen-y-bont ar Ogwr yn fwrdeistref sirol ddatgarbonedig, glyfar wedi'i chysylltu'n ddigidol. Os yw'n llwyddiannus, gellid ei gyflwyno ledled y fwrdeistref sirol a thu hwnt.

Cynghorydd Stuart Baldwin, Aelod Cabinet y cyngor dros Gymunedau

Ariennir y cynllun gan Lywodraeth Cymru drwy'r Cynllun Arloesi ar gyfer Datgarboneiddio drwy Ymchwil Busnesau i'r System Gyfan yn seiliedig ar egwyddorion Menter Ymchwil Busnesau Bach.Gwahoddir perchnogion eiddo yn Ne Corneli i gymryd rhan yn y cynllun peilot gyda chyfleoedd i breswylwyr ddysgu mwy mewn sesiynau gwybodaeth a gynhelir yn Ardal Werdd y pentref, ger Greenacres, ar ddydd Gwener 24 Medi (rhwng 2pm a 6pm) a dydd Sadwrn 25 Medi, rhwng 10am a 2pm. Fel arall, gall preswylwyr ddysgu mwy neu gofrestru drwy e-bostio simon.minett@challoch-energy.com neu robert.francis@nuvisionenergywales.co.uk

Am ragor o fanylion, ewch i wefan y cyngor.

Chwilio A i Y