Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Profion cymunedol i gael eu cynnal ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd profion cymunedol ar gyfer y coronafeirws yn cael eu cynnal mewn sawl rhan o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fis nesaf, gan dargedu pobl sydd heb symptomau Covid-19.

Nod y profion cymunedol yw cefnogi’r frwydr yn erbyn y coronafeirws, drwy adnabod unigolion a all fod wedi’u heintio, yn ddiarwybod iddynt.  

Bydd y profion yn cael eu cynnal dros gyfnod o bedair wythnos, a bydd yn canolbwyntio ar ardaloedd penodol sydd wedi cael eu dewis gan ddefnyddio data a ddarperir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.  

Bydd yn cael ei gynnal yn benodol o fewn Caerau, Nantyffyllon, Y Pîl, Mynydd Cynffig, Corneli, Cefn Cribwr, Sarn, Abercynffig, Coytrahen, Ynysawdre, Bryncethin, Bryncoch, Pencoed, Hendre, Felindre a Heol-y-Cyw.

Bydd canolfannau profi’n cael eu sefydlu i gefnogi’r ardaloedd hyn, a bydd pob preswylydd yn y cymunedau hyn sydd o leiaf 11 oed, ac sydd heb symptomau’r coronafeirws, yn cael eu hannog i gymryd rhan.  

Yn y canolfannau, bydd staff yn mynd â phobl i fythod lle byddant yn cael prawf swab. Gan y bydd y swab yn cael ei brosesu ar y safle, bydd y cyfranogwyr yn cael gwybod am y canlyniadau cyn pen 30 munud.  

Os caiff canlyniad positif ei gofnodi, bydd gofyn i’r cyfranogwr hunanynysu tra bod trefniadau’n cael eu rhoi ar waith iddynt i dderbyn prawf arall i gadarnhau hyn, yn ogystal â chyngor a chymorth pellach.

Gellir crynhoi prif bwrpas y profion cymunedol drwy nodi nad oes gan un ym mhob tri o bobl sydd â’r coronafeirws unrhyw symptomau, ac yn ddiarwybod iddynt gallant achosi i’r feirws ledaenu.

Bydd y fenter hon yn helpu i adnabod pobl a all fod yn rhan o’r categori hwn, a bydd yn cael ei chynnal gydol fis Mawrth.

Wrth i’r gwaith dargedu mwy na 21,500 o aelwydydd, bydd yn waith hynod uchelgeisiol. Byddwn yn rhannu llawer iawn o gyhoeddusrwydd i annog pobl i gymryd rhan, felly cadwch lygad am ragor o fanylion cyn bo hir.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David

Wrth gyhoeddi’r profion cymunedol, dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething: “Yn dilyn cyhoeddi ein strategaeth brofi ar ei newydd wedd heddiw, a’r fframwaith profion cymunedol, bydd profion cymunedol wedi’u targedu yn dechrau yn rhannau o Ben-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf o ddechrau mis Mawrth ymlaen, yn rhan o’n blaenoriaeth ‘Profi i Ddarganfod’.   

“Dan ei hymagwedd ‘Profi i Ddarganfod’, mae ein strategaeth brofi yn cydnabod bod adnabod ac ynysu achosion COVID-19 yn y gymuned yn lleihau’r risg o drosglwyddo’r haint, yn cefnogi olrhain cyswllt, yn amddiffyn unigolion bregus ac yn helpu i arafu neu atal lledaeniad yr afiechyd.

“Dan y cynigion y cytunwyd arnynt, bydd profion cymunedol yn cael eu cyflawni drwy bartneriaethau ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a chynghorau bwrdeistref sirol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

“Mae pob partner wedi bod ag agwedd bositif, ac wedi dangos arloesedd a chreadigrwydd wrth ddatblygu datrysiadau ar gyfer cyflawni ar sail asesiad lleol o risg ac anghenion. Ym mhob un o’r tri awdurdod lleol, bydd y profion yn cael eu targedu ar gyfer cymunedau sydd â chyfraddau uchel o’r haint yn gyson. 

“Er y bydd y profion cymunedol ar gael mewn tri awdurdod lleol i ddechrau, mae trafodaethau pellach ar waith gyda phartneriaid yng ngogledd Cymru, a gallai gael ei gyflwyno’n ehangach ar sail amgylchiadau lleol a’r anghenion sy’n cael eu hadnabod.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y